Mae Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer Galwad Agored 2020 nawr wedi cau. 

Rydym ni'n awyddus i gyllido syniadau ar gyfer cynhyrchion, gwasanaethau a phrosiectau newydd i'r sectorau sgrin a newyddion yng Nghymru.

Cyn i chi ddechrau, rydym ni'n argymell eich bod yn gwylio'r fideo hwn gan Gyfarwyddwr Clwstwr, yr Athro Justin Lewis a Phrif Swyddog Gweithredu Clwstwr, Sara Pepper, lle cewch ragor o wybodaeth yn cynnwys: beth rydym ni'n ei olygu wrth sôn am ymchwil a datblygu, beth gall Clwstwr ei ariannu a sut mae cais da yn edrych.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiben a nodau Clwstwr, gwyliwch y fideo eglurhaol byr hwn.

Rydym ni wedi gosod nifer o Heriau Clwstwr y gallai eich syniad ymdrin â nhw. 

Byddem hefyd yn awgrymu eich bod yn edrych ar brosiectau sydd wedi'u cyllido'n ddiweddar gan Clwstwr i weld enghreifftiau o ymchwil a datblygu mae Clwstwr wedi'u hariannu. Gallwch wylio'r fideos astudiaethau achos yma:

Gallwch wylio fideos astudiaethau achos o: 

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, cymerwch olwg ar ein Cwestiynau Cyffredin.

Os oes gennych chi syniad yr hoffech ei chyflwyno i Clwstwr, gallwch drefnu sesiwn gynghori un-i-un gyda Chynhyrchydd Clwstwr yma.

Cynhelir y sesiynau ar ddyddiau Mawrth ac Iau drwy gydol mis Ebrill 2020. Bydd y rhain yn para 30 munud a chânt eu cynnal dros y ffôn, Zoom neu Skype oherwydd y canllawiau COVID-19 sydd ar waith ar hyn o bryd. 

Gallwch ddod o hyd i ymateb Clwstwr i effaith COVID-19 ar y rhaglen yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob ymgeisydd posibl. Cysylltwch ag aelod o'r tîm os nad ydych yn gallu cwblhau ein ffurflenni am ba bynnag reswm.

Er mwyn cynnig cynifer o gyfleoedd â phosibl i gwmnïau ac unig fasnachwyr wneud gwaith ymchwilio a datblygu, yn y cylch ariannu hwn byddwn yn blaenoriaethu’r rheiny sydd heb gael cyllid Clwstwr eto. Nid yw hyn yn cynnwys y rheiny a ariennir ar gyfer prosiectau Sbarduno, sy’n gallu gwneud cais am gyllid i ddatblygu eu prawf o gysyniad.

Cyn bwrw iddi, rydym yn argymell eich bod yn casglu’r canlynol; 

 • Manylion cyswllt llawn Arweinydd y Prosiect 
 • Manylion cyswllt unrhyw bartneriaid 
 • Drafft o’ch cynnig 
 • CV Arweinydd y Prosiect 
 • Unrhyw lythyrau o gefnogaeth 
 • Eich rhif Arolwg Gwaelodlin Clwstwr (a rhifau unrhyw bartneriaid)

 

Amserlen

 • 1 Ebrill 2020: Datganiad o Ddiddordeb yn agor
 • 1 Mai 2020: Datganiad o Ddiddordeb yn cau
 • Wythnos sy’n dechrau 11 Mai 2020: Anfon Adborth
 • 15 Mai 2020: Ceisiadau Llawn yn agor 
 • 15 Mehefin 2020: Ceisiadau Llawn yn cau
 • 13 Gorffennaf 2020 Hysbysu'r ymgeiswyr
 • 7 Medi 2020: Cyhoeddi'r garfan a gyllidir