I ni, mae arloesedd yn golygu mynd y tu hwnt i'r galw. 

Rydym eisiau cefnogi datblygiadau arloesol sydd â budd economaidd – sef creu, cynnal a thyfu busnesau – ac sy’n gwneud y byd yn lle gwell (doethach, iachach, mwy amrywiol a diddorol). Bydd Clwstwr yn ariannu syniadau arloesol sy'n ymwneud naill ai â sgrîn neu â newyddion a fydd yn arwain at gynhyrchion, gwasanaethau neu brofiadau newydd.

Mae Clwstwr yn chwilio am ddatblygiadau cynnyrch, gwasanaethau a/neu brofiadau newydd sy'n: 

Archwilio ffyrdd newydd o adrodd straeon. 

Creu ffurfiau a fformatiau newydd o gynnwys ffurf fer a chanolig.  

Datblygu fformatiau newydd creadigol - sydd ddim eto'n bodoli.

Creu ffurfiau newydd o adrodd straeon gwybodaethol.

Nid yw oes y teledu wedi marw - mae'n dal i atynnu cynulleidfaoedd enfawr - ond mae'n newid yn gyflym. Rydyn ni'n gwybod, er enghraifft, bod cynulleidfaoedd ifanc yn gwylio cynnwys ffurf fer ar eu dyfeisiau symudol e.e. Hansh S4C. Er mwyn gwneud hyn yn llwyddiannus mae'n rhaid i ni ddod i'r afael ag ambell broblem, gan gynnwys: 

 • Creu modelau busnes sy'n cynnal ffurfiau newydd o gynnwys ar lein; 
 • Cyfuno talent adrodd straeon sy'n barod yn bodoli gydag anghenion a diddordebau cenhedlaeth digidol newydd;
 • Dyfeisio cynnwys diddorol sy'n gweithio ar draws wahanol blatfformau a sectorau sgrîn; 
 • Arbrofi gyda thechnoleg newydd trochol, geo-tagiau, cynnwys 360 a chynnyrch hybrid. 

Ymgysylltu a thyfu cynulleidfaoedd a marchnadoedd mewn ffyrdd newydd.

Datblygu modelau a ffurfiau newydd o ddarpariaeth wedi'u dylunio er mwyn cyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

Felly, er enghraifft, mae'r dirywiad dramatig mewn y nifer o bobl dan 35 sy'n ymgysylltu â newyddiaduraeth ddibynadwy yn golygu eu bod nhw'n ymgysylltu â chymysgedd gwybodaethol o ffynonellau credadwy ac annibynadwy. Oherwydd hyn, rydyn ni'n edrych ar syniadau sy'n: 

 • Datblygu genres gwybodaethol sy'n tynnu ar (neu'n cyfuno) setiau data a/neu wybodaeth yn fwy effeithiol; 
 • Datblygu technolegau neu blatfformau newydd sy'n ehangu modelau busnes ar gyfer newyddion o ddiddordeb i'r cyhoedd 

Gall bosibiliadau eraill gynnwys ddatblygu cynulleidfaoedd rhyngwladol ar gyfer cynnwys sgrîn. Gall hwn olygu datblygu genres gwybodaethol sy'n tynnu ar (neu'n cyfuno) setiau data a/neu weithio ar draws amryw o blatfformau.

Manteisio ar sgiliau mewn cynhyrchu dwyieithog ac amlieithog yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 

Mae Cymru'n unigryw am ei fod yn ganolbwynt y Deyrnas Unedig am gynhyrchu cyfryngau dwyieithog. Ar gyfer canolfan cynhyrchu mawr fel y Deyrnas Unedig, mae hyn yn ased sylweddol. Mae gennym ni ddiddordeb mewn ffyrdd newydd o: 

 • Elwa ar y gallu yma er mwyn datblygu marchnadoedd rhyngwladol ar gyfer dylunio a chreu cynnwys dwyieithog;
 • Cysylltu cynhyrchu dwyieithog gyda thechnolegau newydd e.e. adwybod llais, 5G. 

Creu ffyrdd newydd o weithio er mwyn adeiladu modelau busnes cynaliadwy.

Creu cynnyrch a gwasanaethau newydd i gryfhau modelau busnes, ymarferion neu'r seilwaith cynhyrchu.

Mae'r ffocws yma ar newyddbethau sy'n gwella gweithgaredd creadigol, neu'n ei wneud yn fwy cynaliadwy, trefnus neu broffidiol. Felly, er enghraifft, mae'n bosib: 

 • Defnyddio twf yr economi llais (e.e. Amazon Alexa, Google Home, Siri, Cortana) a chyfrifiaduro gofodol (e.e. Pokemon, Go, Magic Leap) am blatfformau a fformatiau cynnwys newydd; 
 • Datblygu rhwydweithiau, cynnwys sydd wedi'i greu gan y defnyddiwr neu ddaliwr data i wneud busnesau newydd yn bosib, neu wneud busnesau cyfredol yn fwy effeithlon.

Creu cydweithrediadau rhwng pobl a chwmnïau o sectorau creadigol a thechnolegol wahanol. 

Mae arloesedd yn fwy tebygol o ddigwydd drwy gyfuno syniadau ac arbenigedd o'r holl ddiwydiannau creadigol. Rydyn ni'n awyddus i gefnogi prosiectau arloesol sy'n seiliedig ar bartneraethau rhwng unigolion llawrydd a/neu fusnesau bach o amryw o sectorau creadigol a thechnolegol. Mae'r mathau yma o gydweithrediadau'n caniatáu i ni feddwl am sut y byddai'r sectorau sgrîn neu newyddion yn gallu: 

 • Dychmygu ffurfiau newydd o gyfathrebu ac adloniant;
 • Gwella ansawdd bywyd i bobl; 
 • Dod i'r afael â materion byd e.e. newid hinsawdd, tlodi, sicrhau bod y cyhoedd yn hyddysg iawn.

Creu cynnwys sy'n tyfu Eiddo Deallusol (ED) newydd ac yn manteisio ar gyfleoedd Eiddo Deallusol sydd eisoes yn bodoli. 

Y ffordd orau i fusnes creadigol ffynnu yn yr hir dymor yw drwy adnabod ei ED yn gynnar a chael ffyrdd o'i gadw a'i ddatblygu. Os yw'r economi creadigol yng Nghymru am ddod yn fwy cynaliadwy, mae angen i ficrofusnesau a busnesau bach adnabod cyfleoedd ED. Byddwn ni'n cefnogi arloesedd sy'n: 

 • Datblygu fformatiau cynnwys newydd i'r sgrîn - a sicrhau ED - gyda'r potensial am gynnydd mewn incwm; 
 • Creu cyweithiau er mwyn ehangu ED yn sgil cynnwys newydd sy'n cael eu ddatblygu (e.e. marsiandïaeth, llyfrau, gemau). 

Nid ydyn ni am gyfyngu'ch dychymyg trwy fod yn rhy benodol. Mae'r themâu yma'n bodoli fel amlinelliad yn unig - os oes gennych arloesedd sgrîn sy'n gorwedd y tu hwnt i'r syniadau yma yna rydyn ni'n awyddus i glywed gennych chi hefyd!