Meini Prawf Asesu

Caiff eich cynigion Datganiad o Ddiddordeb a Chais Lawn eu hasesu yn erbyn y penawdau allweddol hyn:

A yw'n cyflawni'r Briff

Mae Clwstwr yn chwilio am ddatblygiadau cynnyrch, gwasanaethau a/neu brofiadau newydd sy'n: 

Archwilio ffyrdd newydd o adrodd ein straeon

 • Creu ffyrdd a fformatau newydd o gynnwys tymor byr a thymor canolig.
 • Datblygu fformatau creadigol newydd sydd heb eu dychmygu eto.
 • Creu ffurfiau newydd ar adrodd hanesion sy’n cyfleu gwybodaeth.

Ennyn diddordeb ac adeiladu cynulleidfaoedd a marchnadoedd mewn ffyrdd newydd

 • Datblygu modelau a ffurfiau newydd o ddarpariaeth wedi'u dylunio er mwyn cyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd.
 • Manteisio ar sgiliau cynhyrchu dwyieithog ac amlieithog gartref ac yn rhyngwladol.

Creu ffyrdd newydd o weithio i adeiladu modelau busnes cynaliadwy

 • Creu cynhyrchion a gwasanaethau newydd er mwyn cryfhau modelau busnes, arferion neu seilwaith i’w cynhyrchion.
 • Creu cydweithredu rhwng pobl a chwmnïau o sectorau creadigol a thechnolegol gwahanol.
 • Creu cynnwys sy’n adeiladu eiddo deallusol (IP) newydd ac sy’n manteisio ar gyfleoedd IP presennol.

Canllaw yw’r meysydd hyn - os oes gennych ddatblygiad arloesol nad yw yn y meysydd hyn ond sydd yn amlwg yn mynd i’r afael â phroblem, yna rydym dal eisiau clywed gennych.

A fydd yn cael effaith economaidd gadarnhaol

 • Potensial cydweithredol e.e. defnyddio partneriaid o lawer o sectorau creadigol/sectorau anghreadigol.
 • Potensial Eiddo Deallusol (IP) a GREWYD
 • Maint y canlyniad economaidd.
 • Nifer tebygol y swyddi a gaiff eu creu/eu cadw.
 • Nifer y busnesau a fydd yn elwa arno.
 • Arferion ymchwil a datblygu a fabwysiadwyd.

A fydd yn cael effaith gymdeithasol/diwylliannol gadarnhaol 

 • Cynrychiolydd o ddiwylliant, storïau a thirweddau Cymru a’r iaith Gymraeg.
 • Cyrraedd cynulleidfaoedd neu farchnad amrywiol.
 • Cynyddu amrywiaeth y sector a mynediad ato.
 • Effaith amgylcheddol.
 • Buddion cymdeithasol a diwylliannol eraill.

A yw'r cynnig yn gyrraeddadwy ac yn realistig

 • Amserlenni clir y gellir eu cyflawni ar gyfer canlyniadau allweddol
 • Lefel realistig o risg
 • Lefel profiad y tîm
 • Gofynion adnoddau gan gynnwys gallu technolegol.
 • Cynnig cyllidol cyffredinol a lefel y cyllid cyfatebol a sicrhawyd/sydd ei hangen.
 • Potensial i’w fasnacheiddio