Pwy sy'n cael gwneud cais am arian Clwstwr?

Lluniwyd ein cynlluniau grant i gefnogi gwahanol feintiau a mathau o sefydliadau gan gynnwys cwmnïau micro, unig fasnachwyr, gweithwyr llawrydd a Sefydliadau Ymchwil. 

Os nad ydych yn siŵr pa gynllun sy’n gweddu i’ch gweithgareddau, cysylltwch â ni i drafod ymhellach. Ni all sefydliad academaidd arwain cais, ond gellir ei gynnwys mewn prosiectau fel is-gontractwr neu gydweithiwr.

Rydym yn rhagweld y bydd eich sefydliad fwy na thebyg yn disgyn i un o bedwar categori; 

 • Mentrau micro sy’n cyflogi llai na 10 o bobl, nad yweu trosiant NEU eu mantolenni’n fwy na 2M Ewro.
 • Diffinnir mentrau bach fel mentrau sy’n cyflogi llai na 50 o boblAC nad yw eu trosiant blynyddol NEU eu mantolenni’n fwy na 10M Ewro.
 • Diffinnir mentrau maint canolig fel mentrau sy’n cyflogi llai na 250 o boblAC sy’n dangos nad yw eu trosiant blynyddol yn fwy na 50M Ewroneu nad eu mantolenni’n fwy na 43M Ewro.
 • Ystyr mentrau mawr yw unrhyw fenter nad yw’n BBaCh.

Gallwch ddarllen mwy am ddiffiniad BBaChau yma.

Er bod rhaglen Clwstwr yn canolbwyntio ei gymorth ar sefydliadau sy’n gweithredu o dde Cymru a Rhanbarth Dinas Caerdydd, byddwn yn ystyried prosiectau o ledled Cymru lle gellir dangos budd i’r sectorau Sgrîn neu Newyddion yng Nghymru yn glir. 

Mae Clwstwr yn croesawu ceisiadau, a chyfleoedd i greu partneriaethau gan bawb. Rydym yn awyddus i ddenu pobl i weithio gyda ni o ystod eang o gefndiroedd. Rydym yn credu bydd hyn yn ein galluogi i barhau i edrych ar y byd o'r newydd a dod o hyd i ffyrdd gwahanol o wneud pethau.

Croesewir ceisiadau'n benodol gan fenywod, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, ymgeiswyr LHDT+ a siaradwyr Cymraeg gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn ein carfan ar hyn o bryd.  Byddwn yn monitro ein gweithgarwch yn ystod y tair blynedd a byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth resymol, berthnasol am eich tîm a'ch prosiect.

Pa ddisgwyliadau sydd gan Clwstwr am 'Brif Ymgeisydd’?  

Rhaid i un sefydliad arwain pob cais am brosiect.  Yn dibynnu ar y math o sefydliad, rhaid bod gan y Prif Ymgeisydd hawl yn gyfreithiol i weithio yn y DU neu fod yn fusnes neu’n elusen sydd wedi’i gofrestru/chofrestru yn y DU. 

Bydd yn ofynnol i Brif Ymgeiswyr roi sicrwydd bod ganddynt gyfrif banc busnes, eu bod yn gallu rheoli gofynion llif arian parod eu prosiectau, a bod ganddynt brosesau ariannol priodol ar waith i gyflawni prosiectau’n unol â’n telerau ac amodau ariannu.  

Os bydd prosiect wedi’i ffurfio o gonsortiwm o sefydliadau, rhaid enwi’r holl sefydliadau sy’n cydweithio (neu ‘Gyd-ymgeiswyr’) yng nghynnig y prosiect.   

Byddwn yn cynnal gwiriadau ‘diwydrwydd dyladwy’ ar sefydliadau fel rhan o’n hasesiadau o ddichonoldeb prosiectau. Caiff canlyniadau eu hystyried yn erbyn faint o arian y gofynnwyd amdano a hyd gweithgareddau'r prosiect.   Rhaid bod Prif Ymgeiswyr a chyd-ymgeiswyr yn barod i gyflwyno dogfennau ategol ar gais. 

Cyfrifoldebau’r Prif Ymgeisydd:

 • Bod yn ‘arweinydd cytundebol’ neu’n llofnodwr ar gyfer Cytundeb Grant Clwstwr; 
 • Arwain, rheoli a chyflawni’r prosiect yn unol â’r cynnig a’r gyllideb y cytunwyd arnynt;
 • Hawlio a derbyn cyllid grant, cadw cofnodion ariannol priodol o’r holl wariant;
 • Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer adrodd a monitro ar y prosiect i Clwstwr, cysylltu’n aml ag aelod penodol o dîm Clwstwr.

Lle bo’r prosiect ar y cyd, ac yn cynnwys Cyd-Ymgeiswyr eraill, bydd y Prif Ymgeisydd hefyd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Rhoi unrhyw is-gontractau neu gytundebau cydweithredol priodol â chyd-ymgeiswyr ar waith;
 • Gwasgaru’r cyllid i Gyd-ymgeiswyr yn unol â chyllideb y prosiect y cytunwyd arni;

Rhaid i unrhyw ymgeisydd fod yn gymwys i dderbyn cymorth y wladwriaeth ar yr adeg rydym yn cadarnhau y dyfernir cyllid i chi. 

Beth yw maint y cyllid y mae Clwstwr yn ei gynnig? 

Rhennir cyllidebau Clwstwr i bedair ffrwd ariannu:

Arian sbarduno – hyd at £10,000 am Ymchwil a Datblygu sydd ar gam cynnar ar gyfer gwaith cwmpasu neu i ddatblygu prawf o gysyniad. Rydym yn gallu ariannu cyfran uwch o ddyfarniadau ar y lefel hon.

Arian prosiect – £10,000 i £50,000 ar gyfer Ymchwil a Datblygu i arwain at gynnyrch/gwasanaeth/profiad yn barod i’w fasnacheiddio. Mae’r dyfarniadau hyn yn fwy cystadleuol, ac mae gwerth am arian yn feini prawf allweddol.

Prosiectau trawsnewidiol – mwy na £50,000. Byddwn yn gwneud llai o ddyfarniadau ar y lefel hon – mae hyn ar gyfer prosiectau Ymchwil a Datblygu sydd â’r potensial i gael effaith drawsnewidiol.

Bydd angen lefel o gyllid cyfatebol (a allai gynnwys cyfraniadau o fath arall fel oriau gwaith) gan ymgeiswyr, a fydd yn cael ei bennu yn ôl:

 1. natur ‘gweithgareddau ymchwil a datblygu’  y prosiect a’r
 2. math o sefydliad sy’n gwneud cais am gyllid. 

Faint o arian cyfatebol sydd ei angen? 

Clwstwr provides grant funding in line with the following State Aid regulations: 

 • The General Block Exemption Regulation (GBER) Article 25 for Research and Development and Innovation. 
 • De minimis - which allows undertakings to receive up to 200,000 Euros in any three year period. 

More advanced proposals, that may also require significant investment from Clwstwr will always be considered in line with ‘Rheoliadau Eithriad Bloc Cyffredinol’, a gellir darllen mwy amdanynt yma.

Mae’r rheolau hyn yn cyfyngu swm y cyllid grant y gallwn ei gynnig yn ôl y math o weithgaredd a gefnogir, a natur y sefydliad sy’n cael yr arian.

Mae pob Prif Ymgeisydd (a Chyd-ymgeiswyr lle bo’n berthnasol) yn gallu hawlio canran gwahanol o gyfanswm costau’r prosiect hyd at ‘lefelau cymorth y wladwriaeth’ penodol.  

Cyfeirir at falans y cyllid rydych chi’n ei gynnig fel ‘cyllid cyfatebol’. 

Efallai bydd arian cyfatebol yn dod fel cyfraniad ariannol uniongyrchol gan fuddsoddwr trydydd parti, neu ar ffurf cyllid a ddyrennir o adnoddau’r cwmni ei hun e.e.: gwerth amser staff a ddyrennir i gyflawni’r prosiect. Ni all Clwstwr ystyried cyfraniadau o fath arall gan drydydd partïon fel cyllid cyfatebol cymwys.

Y cymorth mwyaf posibl y gall Clwstwr ei gynnig i sefydliadau sy’n ymgymryd â Gweithgareddau Ymchwil a Datblygu penodol yw fel a ganlyn:

Categorïau Bach Canolig Mawr

 

Ymchwil ddiwydiannol

70%

60%

50%

 

Datblygiad arbrofol

45%

35%

25%

 

Astudiaethau dichonoldeb

70%

60%

50%

O dan amgylchiadau penodol, gall y lefelau uchaf o gymorth y gall cwmni ei dderbyn ar gyfer Ymchwil Ddiwydiannol a Datblygiad Arbrofol gynyddu. Os hoffech wybod rhagor darllenwch

Ystyr busnes mawr yn y cyd-destun hwn yw unrhyw fenter nad yw’n BBaCh. Gallwch ddarllen mwy am ddiffiniadau mentrau bach a chanolig yma.

Nid oes angen i chi ddangos bod cyllid cyfatebol wedi’i gadarnhau yn ystod y cam mynegi diddordeb, ond dylech gael syniad clir o ran costau tebygol eich prosiect, ac mae’n rhaid i’r holl ffynonellau gefnogi’r costau hyn.  

Mae ein templed cais llawn am gostau yn gofyn i ymgeiswyr ddangos cyfanswm costau’r prosiect, a chyfanswm canran y costau y gofynnir amdanynt fel grant hyd at y terfynau a bennwyd uchod.  

Rydym hefyd yn gofyn ichi nodi unrhyw ffynonellau cyllid allanol eraill a fydd yn cefnogi’r prosiect (e.e. incwm grant arall neu fuddsoddiadau, neu o’ch adnoddau chi eich hun). 

Bydd Clwstwr yn ystyried prosiectau ymchwilio a datblygu cam cynnar (yn arbennig Astudiaethau Dichonoldeb), neu brosiectau sy’n gwneud cais am grantiau llai yn unol â rheoliadau De Minimis. 

Er ein bod yn annog pob ymgeisydd i gynnig arian cyfatebol, efallai bydd prosiectau cam cynnar yn cael eu hystyried ar gyfer grant am 100% o’ch costau cymwys o dan reoliadau De Minimis. Rydym yn argymell eich bod yn darllen https://llyw.cymru/cymorth-gwladwriaethol?_ga=2.158059130.1923102929.1585130596-21882314.1582898633 i weld a ydych yn gymwys ar gyfer y math hwn o grant.