Cam un – Rhagor o wybodaeth

Mae Clwstwr yn darparu cyllid drwy nifer o Alwadau, gyda'r bwriad o ysgogi gweithgaredd ymchwil a datblygu. 

Bydd Clwstwr yn cynnal digwyddiadau ledled Caerdydd ochr yn ochr â phob galwad cyllid er mwyn rhoi’r cyfle i ymgeiswyr posib cwrdd ag aelodau o’r tîm.

Yng ngoleuni COVID-19, ni fyddwn yn cynnal digwyddiadau rhannu mewn amser real ar gyfer Galwad Agored 2020. Yn lle hynny, anogwn chi i wylio y fideo hwn er gwybodaeth sy'n esbonio mwy am sut i ymgeisio i raglen Clwstwr.

Gallwch hefyd drefnu i gwrdd â Chynhyrchydd Clwstwr ar sail sesiwn un-i-un. Mae sesiynau ar gael i'w harchebu tra bo’r Datganiad o Ddiddordeb a Cheisiadau Llawn yn fyw ar y tudalennau Galwad Agored, Lab Syniadau a Phartneriaethau Her.

Amserlen:

  • Galwad Agored – lansio’r Mynegiant o Ddiddordeb ym mis Ebrill gyda'r Ceisiadau Llawn yn agor ym mis Mai.  
  • Lab Syniadau - bydd ceisiadau'r Labordy Syniadau yn agor ddiwedd mis Tachwedd. Cynhelir y Lab Syniadau ddiwedd mis Ionawr gyda cheisiadau Sbarduno dilynol ym mis Chwefror.
  • Galwad Partneriaethau Her - Ein nod yw lansio'r rhain ym mis Hydref bob blwyddyn

Dylai ymgeiswyr nodi mai amserlen ddangosol ar gyfer ein Galwadau yw hon.   

Bydd Clwstwr yn ystyried ceisiadau y tu allan i'n hamserlen safonol os gall ymgeisydd ddangos cyfiawnhad clir ac anorfod. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am ragor o fanylion.

Mae Clwstwr yn croesawu ceisiadau, a chyfleoedd i greu partneriaethau gan bawb. Rydym yn awyddus i ddenu pobl i weithio gyda ni o ystod eang o gefndiroedd. Rydym yn credu bydd hyn yn ein galluogi i barhau i edrych ar y byd o'r newydd a dod o hyd i ffyrdd gwahanol o wneud pethau.

Croesewir ceisiadau'n benodol gan fenywod, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, ymgeiswyr LHDT+ a siaradwyr Cymraeg gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn ein carfan ar hyn o bryd.  Byddwn yn monitro ein gweithgarwch yn ystod y tair blynedd a byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth resymol, berthnasol am eich tîm a'ch prosiect.

Cam dau – Ysbrydoli a Chydweithio

Mae ein digwyddiadau Ysbrydoli a Chydweithio'n gyfle i ddatblygu eich syniad ymhellach gydag amrywiaeth o arbenigwyr academaidd a diwydiant o bob rhan o dde Cymru. Gallwch ddarllen am y rhain ar ein tudalen digwyddiadau

Yng ngoleuni COVID-19 nid oes gennym ddigwyddiadau cydweithio ar y gweill ar hyn o bryd. Os hoffech drafod eich syniad yn fanylach neu gysylltu â phobl greadigol o'r un anian ar gyfer cydweithio gyda nhw, cysylltwch â ni.

Cam tri – Mynegi Ddiddordeb / Lab Syniadau

Ar gyfer ein Galwad Agored, bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb yn gyntaf cyn cwblhau’r cais cyflawn. Caiff datganiadau o ddiddordeb eu hasesu gan dîm rheoli’r Clwstwr.

Bydd ymgeiswyr Lab Syniadau'n ymgeisio i gymryd rhan mewn Labordy Syniadau, sydd wedi'i gynllunio i arwain at gais Sbarduno penodol. 

Mae cwblhau Datganiad o Ddiddordeb neu fynychu Lab Syniadau yn gamau cyntaf angenrheidiol yn y broses gwneud cais.

Dylid cyflwyno'r holl geisiadau drwy ein porth ymgeisio, ond rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy'r cwestiynau'n ymwneud â'r cynllun grant penodol ac yn gweithio ar eich ymatebion cyn cwblhau'r ffurflen ar-lein. Cysylltwch â ni os byddai'n well gennych chi gyflwyno fersiwn Word o'r cais. 

Cyfeiriwch at yr adran Heriau Clwstwr a Phrosiectau i gael syniad o’r math o weithgareddau y bydd Clwstwr yn eu cefnogi.

Cam bedwar: Cais cyflawn 

Bydd y rheiny a gyflwynodd Datganiad o Ddiddordeb / fynychodd Lab Syniadau yn derbyn adborth a gwybodaeth ynglŷn â’r camau nesaf.

Rydym yn disgwyl y bydd galw uchel am gyllid drwy gynlluniau grant Clwstwr, ac mae’n debygol  na fyddwn yn gallu ariannu pob prosiect addawol. 

Tîm Rheoli Clwstwr fydd yn asesu'r ceisiadau llawn a chânt eu cymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid a Chadeirydd Clwstwr, fydd yn cadw at feini prawf Clwstwr ac unrhyw feini prawf penodol ar gyfer y cynllun grant. 

Os na fyddwch chi wedi derbyn ymateb yn unol ag amserlen yr alwad benodol, cysylltwch â thîm Clwstwr.