Polisi Preifatrwydd

Mae’r Clwstwr Creadigol yn brosiect yn Uned Economi Greadigol Prifysgol Caerdydd. Nod y Clwstwr Creadigol yw gosod arloesedd wrth galon cynhyrchu cyfryngol yn ne Cymru - gan symud sector sgrin ffyniannus Caerdydd o gryfder at arweinyddiaeth. Mae’r Clwstwr ar gyfer busnesau, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant sgrin, cadwyni cyflenwi cysylltiedig, yn ogystal â'r economi greadigol ranbarthol ehangach. Bydd yn creu llwyfan i gwmnïau annibynnol, BBaChau, microfusnesau a gweithwyr llawrydd allu cystadlu gyda chwmnïau cyfryngol byd-eang, hynod integredig.

Y Rheolwr Data
Prifysgol Caerdydd yw’r rheolydd Data ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.

Manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data
Mae gan Brifysgol Caerdydd Swyddog Diogelu Data y gellir cysylltu ag ef drwy ebostio InfoRequest@caerdydd.ac.uk

Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu amdanoch?
Rydym ni'n casglu eich enw a'ch cyfeiriad ebost pan fyddwch chi'n tanysgrifio i'n egylchlythyr a/neu ddigwyddiad y Clwstwr Creadigol. Pan fyddwch chi'n ymgeisio i gymryd rhan yng ngalwadau cyllido’r Clwstwr Creadigol, byddwn yn casglu'r data rydych chi'n ei ddarparu yn eich ffurflenni Mynegi Diddordeb a Chais Llawn ar gyfer ein cofnodion, gan adrodd i Lywodraeth y DU ac ymchwil academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Ni chaiff yr wybodaeth hon ei chyhoeddi ar-lein.

Caiff eich data personol ei gadw ar system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM). Ein darparwr system CRM presennol yw Hubspot.  Gallwch ddarllen eu Hysbysiad Preifatrwydd yn: https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy.

Sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio?
Caiff eich manylion cyswllt eu defnyddio i e-bostio egylchlythyr rheolaidd yn hyrwyddo digwyddiadau a galwadau cyllido’r Clwstwr Creadigol. Bydd gwybodaeth drwy'r mynegiant diddordeb a'r ffurflenni ymgeisio yn cael eu defnyddio er mwyn hysbysu'n penderfyniadau cyllido a mesur ac adrodd ar y rhaglen Clwstwr. 

 

Beth yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol?
Mae'r gwrthrych data wedi rhoi cydsyniad i’r prosesu drwy gofrestru ar gyfer egylchlythyr y Clwstwr Creadigol (a osodir ar Mailchimp) a/neu ddigwyddiad y Clwstwr Creadigol (ar Eventbrite). Mae'r ddeddfwriaeth yn rhoi hawl benodol i unigolion dynnu cydsyniad yn ôl ac mae gennych yr hawl i wneud hynny ar unrhyw adeg drwy ddad-danysgrifio o'r egylchlythyr neu gysylltu â ni ynghylch eich data.

Gan mai partneriaeth Ymchwil a Datblygu rhwng addysg uwch a’r diwydiannau creadigol yw Clwstwr, caiff unrhyw ddata personol a gyflwynir ar ffurflenni Mynegi Diddordeb a ffurflenni cais ei brosesu yn rhan o brosiect ymchwil er lles y cyhoedd. Gall hefyd gael ei brosesu er mwyn dechrau cytundeb gyda chwmnïau sy’n gwneud cais am arian o’r prosiect.

Pwy sy’n cael eich gwybodaeth?
- Clwstwr Creadigol
- Prifysgol Caerdydd

- UKRI 
- AHRC 
- Llywodraeth Cymru 

Mae gwefan y Clwstwr Creadigol yn defnyddio briwsion.

Beth yw briwsion?
Mae briwsionyn yn ffeil testun bach sy’n cynnwys gwybodaeth a allai gael ei symud rhwng eich porwr (e.e. Internet Explorer, Chrome, Firefox, neu Safari) a chyfrifiadur sy’n rhedeg gwefan (fel arfer y safle wnaeth osod y briwsionyn). Nid yw’n cynnwys unrhyw god ac ni all wneud unrhyw beth. Mae'r rhan fwyaf o wefannau yn eu gosod ac ni allant weithio’n iawn hebddynt. Fel arfer, maent yn cynnwys dynodydd yn unig fel bod y gweinydd yn gwybod ei fod wedi gweld yr ymwelydd hwnnw o’r blaen. 

Pa friwsion ydym ni'n eu defnyddio ar safle’r Clwstwr Creadigol?

Briwsion a osodir gan y Clwstwr Creadigol

HAS_JS     | Hyd y sesiwn. Yn caniatáu i'r gweinydd wybod os all ddibynnu ar javascript. Wedi’i osod ar “1”; os oes gan y defnyddiwr javascript wedi’i alluogi gan ba bynnag dudalen y mae ymwelydd wedi glanio arni

Briwsion wedi’u gosod gan Google Analytics

 _GA | _GAT | _GID | Pob un o'r uchod: Hyd amrywiol: cymysgedd o friwsion sesiwn a “pharhaol”; sy’n para 30 munud, 6 mis, neu 1-2 flynedd. Olrhain defnydd o’r wefan yn ddienw.  Mae’r briwsion hyn wedi’u gosod neu eu diweddaru ar unrhyw dudalen yr ymwelir â hi. Cewch y manylion llawn yma. Mae llawer o friwsion wedi’u gosod ond yr un yw diben pob un ohonynt: i weld sut cyrhaeddodd pobl y safle a’i defnyddio, gan gynnwys termau chwilio a ddefnyddiwyd a safleoedd cyfeirio.

Briwsion wedi’u gosod gan Add This

_atuvc, Uit, Ssh, Sshs, Ssc, Uid, Uvc, psc. Hyd: 1 mis – 2 flynedd. Olrhain y defnydd o ddolenni AddThis. Gellir gosod y briwsion a’u defnyddio ar wefannau eraill hefyd. Mae AddThis yn esbonio eu briwsion (briwsion olrhain dienw) yma ac yn cynnig mecanwaith gwrthod yma. Mae Clearspring, y cwmni sy’n darparu AddThis, yn berchen ar rai cwmnïau a meysydd eraill sy’n gysylltiedig â hysbysebu. Nid yw eu briwsion wedi cael eu gweld ar ein safle ond maent yn cynnwys http://xgraph.com/ a http://xgraph.net/

Unrhyw drosglwyddiadau i drydydd gwledydd a’r mesurau diogelu sydd wedi’u gosod

Gellir cadw’r data a gedwir ar y Hubspot CRM yn Iwerddon neu yn UDA.

Briwsion wedi'u gosod gan HubSpot

Briwsion angenrheidiol/hanfodol

 __hs_opt_out

Mae'r briwsionyn hwn yn cael ei ddefnyddio gan y polisi preifatrwydd optio i mewn i gofio peidio â gofyn i'r ymwelydd dderbyn briwsion eto. Mae'r briwsionyn hwn yn cael ei osod pan fyddwch yn rhoi'r dewis i ymwelwyr optio allan o friwsion.

(Yn dod i ben: 13 mis)

__hs_do_not_track

Gellir gosod y briwsionyn hwn i atal y cod tracio rhag anfon unrhyw wybodaeth i HubSpot. Mae gosod y briwsionyn hwn yn wahanol i optio allan o friwsion, gan ei fod yn dal i ganiatáu i wybodaeth ddienw gael ei anfon i HubSpot.(Yn dod i ben: 13 mis)

Caniatâd briwsion baner

 

__hstc

Y prif friwsionyn ar gyfer tracio ymwelwyr. Mae'n cynnwys y parth, utk, stamp amser cychwynnol (ymweliad cyntaf), stamp amser diwethaf (ymweliad diwethaf), stamp amser presennol (ymweliad hwn), a rhif sesiwn (cynyddiadau ar gyfer pob sesiwn ddilynol)

(Yn dod i ben: 13 mis)

hubspotutk

Defnyddir y briwsionyn hwn i gadw golwg ar hunaniaeth ymwelydd. Caiff y briwsionyn hwn ei drosglwyddo i HubSpot wrth gyflwyno ffurflen a'i ddefnyddio wrth ddad-ddyblygu cysylltiadau.

(Yn dod i ben: 13 mis)

__hssc
Mae'r briwsionyn hwn yn cadw golwg ar sesiynau. Defnyddir hwn i benderfynu a ddylai HubSpot gynyddu rhif y sesiwn a'r stampiau amser yn y briwsionyn __hstc. Mae'n cynnwys y parth, viewCount (cynyddiadau pob pageView mewn sesiwn), a stamp amser dechrau sesiwn.
(Yn dod i ben: 30 munud)

__hssrc
Pan fydd HubSpot yn newid briwsionyn y sesiwn, bydd y briwsionyn hwn hefyd yn cael ei osod i wybod a yw'r ymwelydd wedi ailgychwyn ei borwr. Os nad yw'r briwsionyn hwn yn bodoli pan fydd HubSpot yn rheoli briwsion, fe'i hystyrir yn sesiwn newydd.

(Yn dod i ben: diwedd y sesiwn)

Am ba hyd y caiff eich gwybodaeth ei chadw?
Bydd y Clwstwr Creadigol yn cadw ac yn storio data personol yn ddiogel am gylch oes y prosiect.

Beth yw eich hawliau?
Mae gennych hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol, cywiro unrhyw wallau, trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol ac, mewn rhai achosion, gwrthwynebu cael eich gwybodaeth bersonol wedi’i phrosesu. Ewch i dudalennau Gwybodaeth Diogelu Data Prifysgol ar y we i gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau.

Dylid cyflwyno unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau mewn ysgrifen i Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol:-

Y Swyddog Diogelu Data
Gwasanaethau Sicrwydd
Adran Cynllunio Strategol a Llywodraethu
Prifysgol Caerdydd
Friary House
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3AE

Ebost: Inforequest@caerdydd.ac.uk 

Ffôn: 02920 875466

Diogelwch eich gwybodaeth
Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch y data sy’n cael drosglwyddo i’n safle; caiff unrhyw drosglwyddiad ei wneud ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i atal mynediad heb awdurdod.

Sut i wneud cwyn
Os ydych yn anfodlon â’r modd y proseswyd eich data personol, yn y lle cyntaf, gallwch yn gyntaf gysylltu â Kayleigh Mcleod, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu (
mcleodk1@cardiff.ac.uk). Os byddwch yn parhau'n anfodlon, mae gennych hawl i wneud cais am benderfyniad drwy gysylltu a'r Swyddodd Diogelu Data y Brifysgol drwy ddefnyddio'r wybodaeth uchod neu gallwch anfon neges uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth:-

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth,
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Cheshire,
SK9 5AF

http://www.ico.org.uk