Mae'r cyfrifiadau Clwstwr hyn yn cael eu cynnal gan gymrawd ymchwil Prifysgol De Cymru, Faye Hannah.

Mae Faye Hannah yn Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru sy’n arwain ar ddarpariaeth ‘Cyfrifiad Sgrin 2020’. Mae gan Faye yrfa yn gweithio ar draws y sector creadigol gydag arbenigedd mewn sgiliau, hyfforddiant ac addysg yn y sector Sgrin. Mae hi'n ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol De Cymru sy'n ymchwilio i'r gweithlu, polisi a mynediad yn niwydiannau sgrin Cymru a'r DU.

Yn cyflwyno… Cyfrifiad Sgrîn 2020

Amser i gael eich cyfrif.

Heddiw, rydym yn lansio Cyfrifiad Sgrin 2020 - Prosiect ymchwil Clwstwr dan arweiniad Prifysgol De Cymru ac wedi'i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Y Cyfrifiad Diwydiant Sgrin 2020 yw ein hymateb i’r alwad gan ddiwydiant, darparwyr hyfforddiant a llunwyr polisi ar gyfer gwell data a mapio cliriach o anghenion sgiliau i yrru buddsoddiad a strategaeth ar gyfer twf yn y dyfodol.

Os ydych chi'n gweithio o fewn y sector sgrin fel sefydliad neu unigolyn, rydych chi'n debygol o rannu ein diddordeb yng nghapasiti’r sector i fod yn gynaliadwy, datblygu swyddi sgiliau uchel newydd a ffynnu er budd diwylliant ac economi Cymru.

Mewn gwirionedd, mae llawer o sefydliadau, ac unigolion o bob rhan o'r sector sgrin wedi dadlau dros fuddsoddiad pellach a chanolbwyntio ar ddatblygu gweithlu a sgiliau fel rhan o Ymchwiliad y Cynulliad Cenedlaethol i Ffilm a Theledu Pen Ucha’r Farchnad yng Nghymru.

Ni all yr un ohonom fod yn glir ynglŷn â sut olwg fydd ar y dyfodol na sut y gallai sector ôl-Covid19 ei brofi fel y ‘normal newydd’. Ond nid yw hynny'n golygu na allwn weithredu nawr.

Pam nawr a pham nad oes gennym y data hwn eisoes?

Nawr mewn gwirionedd yw'r amser i ymgysylltu a chael eich cyfrif fel rhan o'r Cyfrifiad Sgrin yn 2020. Os ydych chi'n sefydliad, yn weithiwr llawrydd neu'n ddarparwr hyfforddiant mewn Ffilm, Teledu, Gemau, VFX, Animeiddio, Ôl-gynhyrchu, gofynnwn i chi ymgysylltu â ni a rhoi eich amser i gwblhau ein harolygon.

Fel ymchwilwyr sy'n ymchwilio i'r gweithlu sgrin gyfoes, gallwn chwarae ein rhan trwy ddarparu sylwebaeth academaidd a gofyn cwestiynau am ba ddata sy'n bodoli, ond yn bwysig beth sydd ddim. Yn rhyfeddol, nid yw'r ffigurau diweddaraf ar ddemograffeg ac anghenion diwydiant a gweithlu yn sector Sgrin De Cymru yn bodoli ar hyn o bryd.

Anaml y mae ymchwil dan arweiniad y DU sy'n canolbwyntio ar weithlu'r sector sgrin a ffigurau yn gwbl gynrychioliadol o'r canolbwynt ffyniannus hwn o weithgaredd creadigol yn Ne-ddwyrain Cymru.

Mae yna lawer o resymau pam na chynhyrchwyd y data hwn o'r blaen. Gall gweithlu hyblyg iawn, symudol fod yn heriol i'w fesur, tra bod mwy o gydgyfeirio wedi gweld newid digyffelyb yng nghynhyrchiad y sector sgrin dros y deng mlynedd diwethaf. Ychydig o wyddoniaeth sydd y tu ôl i’r ffordd yr ydym yn mesur prinder sgiliau sector ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae tystiolaeth gadarn yn hanfodol i yrru polisi'r llywodraeth ar gyfer y sector cyflym hwn.

Rydym yn glir bod y gwaith hwn yn un brys. Y risg os na fyddwn yn casglu'r dystiolaeth hon yw na fydd polisi'n esblygu i gefnogi'r sector sgrin ar adeg pan mae ei angen fwyaf.

Rydym wedi clywed gan ddarparwyr diwydiant a hyfforddiant bod diffyg cydlyniad o ran addysg a hyfforddiant gweithlu diwydiannau sgrin. Gall hyn arwain at ddatgysylltiad rhwng anghenion y diwydiant a'r ddarpariaeth bresennol. Mae'r diffyg cydlyniant hwn yn aml yn cyflwyno darlun dryslyd o ran pwy sy'n berchen ar sgiliau ac yn datblygu'r gweithlu yn Ne-ddwyrain Cymru ar gyfer Diwydiannau Sgrin a darparwyr hyfforddiant fel ei gilydd.

Mae darpariaeth hyfforddiant ac addysg ar gyfer y rhai mewn diwydiant yn hanfodol i dwf.  Felly, am y tro cyntaf byddwn mewn sefyllfa i ddarparu mapio llawn o ddarpariaeth hyfforddiant diwydiannau sgrin yn Ne-ddwyrain Cymru gyda'n harolwg darparwyr hyfforddiant.

Pam ei fod yn bwysig?

Yr hyn sydd wedi bod yn amlwg iawn ar draws y cyfnod hwn yw bod rhai llunwyr polisi a llywodraethau yn ei chael hi'n anodd deall mecaneg a breuder strwythurau'r diwydiant sgrin. Mae'r heriau ar gyfer llafur creadigol cyn-dyddiad y coronafeirws ond mae'r pandemig wedi eu gwneud yn llawer mwy amlwg.

Yn y foment hon gwelwn werth meintioli ac enghreifftio pwy ydym ni a beth rydym yn ei gyfrannu. Yn ystod ac yn dilyn argyfwng - mae angen eich ffeithiau wrth law; Beth sydd ei angen arnom? Beth sy'n rhaid ei ddatblygu? Sut byddwn ni'n tyfu? Bydd yr ymchwil hon yn ein cynorthwyo i egluro'n well i'r rhai sydd mewn grym beth yw anghenion a heriau'r sector.

Mae pandemig byd-eang COVID-19 wedi gorfodi sefydliadau ac ymarferwyr diwydiant ar bob lefel i newid ac esblygu eu harferion bob dydd. Mae gofynion sgiliau newydd ar gyfer y gweithlu yn dod i'r amlwg yn ddyddiol. Byddem yn dadlau bod hyn ar ei ben ei hun yn rheswm i feincnodi pwy ydym ni a’r hyn a wnawn.

Mae llawer o’r heriau hyn yma wedi bod wrth wraidd y dyluniad ymchwil ar gyfer ‘Cyfrifiad Sgrin 2020’. Nod y tîm ymchwil a'r grŵp cynghori ymchwil sef Tom Ware, Pauline Burt, Allison Dowzell ac Ann Beynon fu cynhyrchu canfyddiadau a all helpu i ddadlau dros fuddsoddi, twf, arloesi a chynaliadwyedd swyddi yn y sector sgrin yn Ne-ddwyrain Cymru.

Dim ond cystal â'r rhai sy'n cymryd rhan y bydd yr ymchwil a'r data a'r dystiolaeth a gynhyrchir. Dim ond un cyfle sydd i gael eich cyfrif fel rhan o'r ymchwil hon ar gyfer y Sector Sgrin yn Ne-ddwyrain Cymru ac mae'r cyfle hwnnw nawr.

Bydd Faye Hannah a'r bwrdd cynghori yn cyflwyno gweminar i rannu gwybodaeth am y Cyfrifiad Sgrin 2020 gyda'r sector ar 8fed Mehefin 2020.

Dilynwch @ScreenCensus ar Drydar

Cwblhewch yr ymchwiliadau isod: