Beth yw Clwstwr? 

Rhaglen uchelgeisiol yw Clwstwr i’r diwydiant greu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau sy’n ymwneud â’r sgrin. Bydd Clwstwr yn adeiladu ar lwyddiant De Cymru o ran creu cynnwys creadigol drwy roi ymchwil a datblygu wrth galon cynhyrchu. 

Nod Clwstwr yw creu diwylliant o arloesi yn y clwstwr fydd yn symud y sector sgrin o sefyllfa o gryfder i un o arwain yn rhyngwladol. 

Rydym yn cael ein cyllido gan Raglen Clystyrau’r Diwydiannau Creadigol sy’n rhan o Strategaeth Ddiwydiannol y Deyrnas Unedig ac yn cael ei chyflawni gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. 

Pam mae hyn yn bwysig?

Rydym yn awyddus i weithio gyda’r diwydiant i greu ecosystem uchelgeisiol galluogol yn ne Cymru sy'n herio, yn tarfu ac yn datblygu. Er mwyn goroesi a ffynnu, mae angen i'r sectorau sgrîn a newyddion wneud pethau newydd mewn ffyrdd newydd. Mae hyn yn golygu:

 • deall sut y mae technoleg, tueddiadau cymdeithasol a phatrymau ymddygiad yn newid, a rhagweld pa fathau o gynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd a allai wella bywydau pobl;
 • defnyddio ymchwil a datblygu a chynllunio, herio, mireinio a rhoi prawf ar syniadau a'u dwyn i'r farchnad.

Os yw’r sector sgrîn yng Nghaerdydd i dyfu’n gynaliadwy ac i gystadlu’n rhyngwladol, mae angen iddo fod yn gartref i arloesedd. 

Clwstwr - where ideas thrive through

 

Pwy sy’n cymryd rhan yn Clwstwr? 

Mae Clwstwr yn bartneriaeth Ymchwil a Datblygu (R&D) rhwng addysg uwch a’r diwydiannau creadigol. Caiff y Clwstwr ei arwain gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae gan bob un gryfderau penodol ym meysydd hyfforddi, ymchwil ac ymgysylltu â'r diwydiannau creadigol. Darllenwch fwy am arbenigedd y tair prifysgol yma.

Mae’r Clwstwr hefyd yn dod â holl brif ddarlledwyr Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, S4C ac ITV Cymru â chwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu annibynnol, cwmnïau cenedlaethol a chyrff creadigol Cymru, mannau cydweithio creadigol, cwmnïau technegol newydd, asiantaethau strategol gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, awdurdodau lleol gan gynnwys Cyngor Caerdydd a'r llywodraeth at ei gilydd.

Ble mae Clwstwr wedi’i leoli?

Prif leoliad Clwstwr yw Neuadd Dinas Caerdydd, gyda mannau gweithio hyblyg a chyfleusterau yn:

Bydd Clwstwr yn ffocysu ei weithgareddau yn Ninas-Ranbarth Caerdydd sy’n cynnwys deg awdurdod lleol: Dinas Caerdydd, Bro Morgannwg, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Sir Fynwy, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr.

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan gwmnïau ac unigolion yn y rhanbarth hon, a/neu bartneru gyda thalent o fewn Dinas-Ranbarth Caerdydd Mae Clwstwr yn agored i syniadau cyllido o bob rhan o Gymru sy’n ymwneud ag arloesedd o ran y sgrîn a’r newyddion.

I bwy mae Clwstwr?

Rydym yn bwriadu gweithio gyda chymaint o unigolion, busnesau a sefydliadau yn ein rhanbarth ag sy’n bosibl gan gynnwys gweithwyr llawrydd, BBaChau, sefydliadau mawr, darlledwyr, asiantaethau a mannau cydweithio.

Ceir sawl ffordd i gymryd rhan:

Clwstwr - how to get involved
 • Tîm dynamig: Bydd ein tîm cyflawni Clwstwr yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i ffyrdd i ddatblygu’ch syniadau ymchwil a datblygu.
 • Amgylchedd arloesol Bydd Clwstwr yn datblygu ecoleg y sgrîn a’r newyddion, gan feithrin ac annog cydweithio ar draws sectorau creadigol.
 • Digwyddiadau: Bydd ein digwyddiadau rheolaidd (e.e. cyfarfodydd, gweithdai, haciau) yn gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd a dod o hyd i ysbrydoliaeth.  
 • Cyllid:  Bydd Clwstwr yn ariannu syniadau arloesol sy'n ymwneud naill ai â sgrîn neu â newyddion a fydd yn arwain at gynhyrchion, gwasanaethau neu brofiadau newydd. Rydym eisiau cefnogi datblygiadau arloesol sydd â budd economaidd – sef creu, cynnal a thyfu busnesau – ac sy’n gwneud y byd yn lle gwell (callach, iachach, mwy amrywiol a diddorol).
 • Cyfnewid Gwybodaeth: Byddwch yn gweithio i ddatrys heriau creadigol trwy ddefnyddio ein seilwaith unigryw er mwyn dod â syniadau, technolegau a gallu o’r radd flaenaf i’r dasg.
 • Rhwydweithio: Bydd Clwstwr yn darparu achlysuron i gwrdd â, a gweithio gyda phobl newydd yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer dysgu rhwng cyfoedion.
 • Arbenigedd proffesiynol: Wrth weithio gyda’n rhwydwaith o bartneriaid Clwstwr yn y diwydiant byddwn yn darparu cymorth ar ffurf arbenigedd yn ôl y gofyn e.e. cyngor ar Eiddo Deallusol, gwybodaeth am farchnadoedd rhyngwladol.
 • Ymchwil: Bydd cyfranogwyr Clwstwr yn cael mynediad at, ac mae’n bosibl y byddant yn cael y cyfle i gyfrannu at, ymchwil prifysgol o’r radd flaenaf.
 • Adnoddau: Bydd amrywiaeth o gyfleusterau a lleoedd yn y brifysgol ar gael gan gynnwys stiwdio sgrîn werdd pwrpasol de Cymru ar gyfer ffilmio VFX a stiwdio cipio symudiadau a rhithwir , Labordy Arloesedd Newyddion Prifddinas Caerdydd, Labordy Profiadau Canfyddiadol Prifysgol Metropolitan Caerdydd (PEL) a FabLab
 • Isadeiledd Ymchwil a Datblygu: Caiff y cymysgedd hwn o adnoddau, arbenigedd ac ymchwil ei guradu er mwyn darparu amgylchedd ymchwil a datblygu i gyfranogwyr yn y rhaglen Clwstwr, sydd wedi’i ddylunio i ddatblygu syniadau i’w potensial llawnaf posibl.

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae gennym £3 miliwn o gyllid i’w ddosbarthu i’r diwydiant dros y tair blynedd nesaf. Bydd cyllidebau’n amrywio yn ôl cwmpas yr arloesedd a gynigir. Ceir pedair ffrwd cyllido Clwstwr:

 • Cychwynnol (hyd at £10,000):i ddatblygusyniadau gan unigolion, busnesau neu sefydliadau hyd at y cam prawf o gysyniad - rhwng un a thri mis o hyd.
 • Cydweithredol (£10,000 i £50,000): er mwyn datblygu syniadau sy’n seiliedig ar gydweithredu rhwng gweithwyr llawrydd, micro-fusnesau a BBaChau - rhwng chwech a naw mis o hyd
 • Busnes (£10,000 i £50,000): er mwyn datblygu syniadau gan fusnesau neu sefydliadau - rhwng chwech a naw mis o hyd.
 • Sector (mwy na £50,000): i ddatblygu syniadau sydd â’r potensial i drawsnewid y sector, gan fod o fudd i ystod o fusnesau a/neu weithwyr llawrydd yn ne Cymru - rhwng chwe mis a dwy flynedd o hyd.

Sut mae gwneud cais?

Y cam cyntaf yw llenwi a chyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar-lein. Y ddyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw hanner dydd ar 18 Ebrill 2019. Gallwch wneud eich cyflwyniad yn Gymraeg neu Saesneg.

Bydd ceisiadau llawn yn agor pan fydd y gwaith o greu rhestr fer i'r Datganiadau o Ddiddordeb wedi'i orffen a'i drosglwyddo i ymgeiswyr.

Darllenwch fwy am ein proses ymgeisio yma.

Cymhwysedd

Rydym eisiau i’r cyfle hwn fod mor agored â phosibl ac yn annog pob cais sy’n ymwneud â’r sectorau sgrîn a newyddion.

Cyn cyflwyno cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Dylai cod post y prif ymgeisydd fod o fewn Dinas-Ranbarth Caerdydd*.
 • Dylai fod gan y prif ymgeisydd gyfrif banc sy’n gofyn am ddau lofnod (ac eithrio gweithiwr llawrydd). Os yw’n weithiwr llawrydd, bydd gan yr ymgeisydd gyfrif banc yn ei enw ei hun neu yn ei enw masnachu.
 • Dylai pob ymgeisydd gydymffurfio â rheoliadau Cymorth y Wladwriaeth**

*Er mai Dinas-Ranbarth Caerdydd yw rhaglen Clwstwr, byddwn yn ystyried ymgeiswyr sy’n gweithredu y tu allan i’r ardal hon, lle y gellir dangos budd i Gymru/ y sgrîn a/neu’r sector newyddion yn glir.

**Byddwn yn dosbarthu ein cyllid yn unol â Rheolau Cymorth y Wladwriaeth. Er mai grant yw hwn bydd angen i chi fod yn hollol ymwybodol o reolau Cymorth y Wladwriaeth a sicrhau eich bod hefyd yn cydymffurfio trwy ddatgan unrhyw gyllid rydych wedi’i dderbyn o’r blaen. Bydd ein tîm yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn deall eich cyfrifoldebau.

At beth y gellir defnyddio’r cyllid?

Mae hon yn rhestr ddangosol nad yw’n gynhwysfawr o’r hyn y gellir gwario cyllid Clwstwr arno.

 • Costau prosiect uniongyrchol
 • Staffio
 • Datblygiadau technolegol
 • Marchnata a digwyddiadau
 • Dysgu a datblygu/ ymchwil defnyddwyr

A gaf i gyflwyno mwy nag un cais?

Rydym yn annog ymgeiswyr i ganolbwyntio ar un syniad ac ystyried pa mor ddwys yw’r prosiect. Byddwn yn ystyried ceisiadau ansafonol fesul achos unigol.

Ni allwn gefnogi:

Mae Clwstwr yn ymwneud â gweithgaredd arloesol ac mae’n mynd y tu hwn i fusnes fel arfer, ac yn creu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd. Nid cronfa ar gyfer busnes fel arfer yw Clwstwr, yn comisiynu ffurfiau traddodiadol ar gynnwys neu hyfforddiant. Mae’n bosibl y bydd cronfeydd eraill ar gael oddi wrth ffynonellau eraill ar gyfer y gweithgareddau hyn a gall tîm Clwstwr eich cyfeirio at y rheiny.

Beth am Eiddo Deallusol? (IP)

Ar gyfer prosiectau a gyllidwyd yn 2019, bydd pob cwmni ac unigolyn sy’n cymryd rhan yng Nghymru yn cadw’r Eiddo Deallusol mae’n ei ddatblygu yng Nghlwstwr. Ein nod yw adeiladu clwstwr creadigol cynaliadwy a llewyrchus yn ne Cymru; - i weld busnesau newydd yn dod i’r amlwg a busnesau presennol yn tyfu. Os bydd prosiectau’n dewis gwerthu Eiddo Deallusol (a ddatblygwyd gyda chymorth rhaglen Clwstwr) i gwmnïau y tu allan i Gymru, rydym yn cadw’r hawl i adolygu’r trefniant hwn.

Faint bydd yn rhaid i mi ei adrodd amdano?

Gan fod hwn yn gyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, mae rhywfaint o adrodd i’w wneud. Byddwn yn gofyn i gyfranogwyr roi rhywfaint o fanylion sylfaenol am broffil eu cwmnïau, gan ymgymryd â rhywfaint o waith tracio ynglŷn â thwf a thaith eich cwmni a gofyn i chi gadw mewn cysylltiad â ni. 

Byddwn hefyd yn cadw mewn cysylltiad â chi yn ystod ac ar ôl y prosiect er mwyn asesu pa fath o lwyddiant rydych wedi’i gael wrth ymgysylltu â Chlwstwr. Mae’n bosibl y byddwn yn edrych ar rannu mewnwelediadau gyda’r sector er mwyn annog cyfnewid gwybodaeth lle y bo’n briodol. Mae’n bosibl hefyd y caiff prosiectau Clwstwr eu dangos mewn arddangosfeydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Beth yw’r amserlenni cyllido? 

Yn ystod blwyddyn gyntaf y gweithredu byddwn yn adolygu amserlenni er mwyn sicrhau eu bod yn ymatebol i anghenion a galwadau.  Mae ein cylch cyllid cyntaf yn rhedeg o alwadau cychwynnol am Ddatganiadau o Ddiddordeb ar ddiwedd mis Mawrth 2019, gyda phenderfyniadau ar gyllid ym mis Mehefin 2019. Yn ddiweddar yn 2019, rydym yn rhagweld y bydd cylchoedd cyllid eraill - cyllid dilynol a phrosiectau newydd - yn enwedig ar gyfer prosiectau cychwynnol.

Mae gennyf gwestiwn arall, â phwy y dylwn i gysylltu?

Byddwn yn ychwanegu at ein cwestiynau cyffredin wrth i’r fenter newydd sbon hon ddatblygu, mae croeso i chi ofyn llawer o gwestiynau.

Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â’r tîm Clwstwr trwy e-bost neu dros y ffôn - mae ein holl fanylion cyswllt yma.