Beth yw Clwstwr? 

Rhaglen uchelgeisiol yw Clwstwr i’r diwydiant greu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau sy’n ymwneud â’r sgrin. Bydd Clwstwr yn adeiladu ar lwyddiant De Cymru o ran creu cynnwys creadigol drwy roi ymchwil a datblygu wrth galon cynhyrchu. 

Nod Clwstwr yw creu diwylliant o arloesi yn y clwstwr fydd yn symud y sector sgrin o sefyllfa o gryfder i un o arwain yn rhyngwladol. 

Rydym yn cael ein cyllido gan Raglen Clystyrau’r Diwydiannau Creadigol sy’n rhan o Strategaeth Ddiwydiannol y Deyrnas Unedig ac yn cael ei chyflawni gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. 

Pam mae hyn yn bwysig?

Rydym yn awyddus i weithio gyda’r diwydiant i greu ecosystem uchelgeisiol galluogol yn ne Cymru sy'n herio, yn tarfu ac yn datblygu. Er mwyn goroesi a ffynnu, mae angen i'r sectorau sgrîn a newyddion wneud pethau newydd mewn ffyrdd newydd. Mae hyn yn golygu:

 • deall sut y mae technoleg, tueddiadau cymdeithasol a phatrymau ymddygiad yn newid, a rhagweld pa fathau o gynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd a allai wella bywydau pobl;
 • defnyddio ymchwil a datblygu a chynllunio, herio, mireinio a rhoi prawf ar syniadau a'u dwyn i'r farchnad.

Os yw’r sector sgrîn yng Nghaerdydd i dyfu’n gynaliadwy ac i gystadlu’n rhyngwladol, mae angen iddo fod yn gartref i arloesedd. 

Clwstwr - where ideas thrive through

 

Pwy sy’n cymryd rhan yn Clwstwr? 

Mae Clwstwr yn bartneriaeth Ymchwil a Datblygu (R&D) rhwng addysg uwch a’r diwydiannau creadigol. Caiff y Clwstwr ei arwain gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae gan bob un gryfderau penodol ym meysydd hyfforddi, ymchwil ac ymgysylltu â'r diwydiannau creadigol. Darllenwch fwy am arbenigedd y tair prifysgol yma.

Mae’r Clwstwr hefyd yn dod â holl brif ddarlledwyr Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, S4C ac ITV Cymru â chwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu annibynnol, cwmnïau cenedlaethol a chyrff creadigol Cymru, mannau cydweithio creadigol, cwmnïau technegol newydd, asiantaethau strategol gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, awdurdodau lleol gan gynnwys Cyngor Caerdydd a'r llywodraeth at ei gilydd.

Ble mae Clwstwr wedi’i leoli?

Prif leoliad Clwstwr yw Neuadd Dinas Caerdydd, gyda mannau gweithio hyblyg a chyfleusterau yn:

Bydd Clwstwr yn ffocysu ei weithgareddau yn Ninas-Ranbarth Caerdydd sy’n cynnwys deg awdurdod lleol: Dinas Caerdydd, Bro Morgannwg, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Sir Fynwy, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr.

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan gwmnïau ac unigolion yn y rhanbarth hon, a/neu bartneru gyda thalent o fewn Dinas-Ranbarth Caerdydd Mae Clwstwr yn agored i syniadau cyllido o bob rhan o Gymru sy’n ymwneud ag arloesedd o ran y sgrîn a’r newyddion.

I bwy mae Clwstwr?

Rydym yn bwriadu gweithio gyda chymaint o unigolion, busnesau a sefydliadau yn ein rhanbarth ag sy’n bosibl gan gynnwys gweithwyr llawrydd, BBaChau, sefydliadau mawr, darlledwyr, asiantaethau a mannau cydweithio.

Ceir sawl ffordd i gymryd rhan:

Clwstwr - how to get involved
 • Tîm dynamig: Bydd ein tîm cyflawni Clwstwr yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i ffyrdd i ddatblygu’ch syniadau ymchwil a datblygu.
 • Amgylchedd arloesol Bydd Clwstwr yn datblygu ecoleg y sgrîn a’r newyddion, gan feithrin ac annog cydweithio ar draws sectorau creadigol.
 • Digwyddiadau: Bydd ein digwyddiadau rheolaidd (e.e. cyfarfodydd, gweithdai, haciau) yn gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd a dod o hyd i ysbrydoliaeth.  
 • Cyllid:  Bydd Clwstwr yn ariannu syniadau arloesol sy'n ymwneud naill ai â sgrîn neu â newyddion a fydd yn arwain at gynhyrchion, gwasanaethau neu brofiadau newydd. Rydym eisiau cefnogi datblygiadau arloesol sydd â budd economaidd – sef creu, cynnal a thyfu busnesau – ac sy’n gwneud y byd yn lle gwell (callach, iachach, mwy amrywiol a diddorol).
 • Cyfnewid Gwybodaeth: Byddwch yn gweithio i ddatrys heriau creadigol trwy ddefnyddio ein seilwaith unigryw er mwyn dod â syniadau, technolegau a gallu o’r radd flaenaf i’r dasg.
 • Rhwydweithio: Bydd Clwstwr yn darparu achlysuron i gwrdd â, a gweithio gyda phobl newydd yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer dysgu rhwng cyfoedion.
 • Arbenigedd proffesiynol: Wrth weithio gyda’n rhwydwaith o bartneriaid Clwstwr yn y diwydiant byddwn yn darparu cymorth ar ffurf arbenigedd yn ôl y gofyn e.e. cyngor ar Eiddo Deallusol, gwybodaeth am farchnadoedd rhyngwladol.
 • Ymchwil: Bydd cyfranogwyr Clwstwr yn cael mynediad at, ac mae’n bosibl y byddant yn cael y cyfle i gyfrannu at, ymchwil prifysgol o’r radd flaenaf.
 • Adnoddau: Bydd amrywiaeth o gyfleusterau a lleoedd yn y brifysgol ar gael gan gynnwys stiwdio sgrîn werdd pwrpasol de Cymru ar gyfer ffilmio VFX a stiwdio cipio symudiadau a rhithwir , Labordy Arloesedd Newyddion Prifddinas Caerdydd, Labordy Profiadau Canfyddiadol Prifysgol Metropolitan Caerdydd (PEL) a FabLab
 • Isadeiledd Ymchwil a Datblygu: Caiff y cymysgedd hwn o adnoddau, arbenigedd ac ymchwil ei guradu er mwyn darparu amgylchedd ymchwil a datblygu i gyfranogwyr yn y rhaglen Clwstwr, sydd wedi’i ddylunio i ddatblygu syniadau i’w potensial llawnaf posibl.

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae gennym £2 miliwn o gyllid i’w ddosbarthu i’r diwydiant dros y ddwy flynedd nesaf. Bydd cyllidebau’n amrywio yn ôl cwmpas yr arloesedd a gynigir. Ceir tair ffrwd cyllido Clwstwr:

 • Arian sbarduno – hyd at £10,000 am Ymchwil a Datblygu sydd ar gam cynnar ar gyfer gwaith cwmpasu neu i ddatblygu prawf o gysyniad. Rydym yn gallu ariannu cyfran uwch o ddyfarniadau ar y lefel hon.
 • Cyllid prosiect – £10,000 i £50,000 ar gyfer Ymchwil a Datblygu i arwain at gynnyrch/ gwasanaeth/profiad yn barod i’w fasnacheiddio. Mae’r dyfarniadau hyn yn fwy cystadleuol, ac mae gwerth am arian yn feini prawf allweddol.
 • Prosiectau trawsnewidiol – mwy na £50,000. Byddwn yn gwneud llai o ddyfarniadau ar y lefel hon – mae hyn ar gyfer prosiectau Ymchwil a Datblygu sydd â’r potensial i gael effaith drawsnewidiol.

Sut mae gwneud cais?

Darllenwch fwy am ein proses ymgeisio yma.

Cymhwysedd

Rydym eisiau i’r cyfle hwn fod mor agored â phosibl ac yn annog pob cais sy’n ymwneud â’r sectorau sgrîn a newyddion.

Cyn cyflwyno cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn bodlon ein meini prawf.  

At beth y gellir defnyddio’r cyllid?

Mae hon yn rhestr ddangosol nad yw’n gynhwysfawr o’r hyn y gellir gwario cyllid Clwstwr arno.

 • Costau prosiect uniongyrchol
 • Staffio
 • Datblygiadau technolegol
 • Marchnata a digwyddiadau
 • Dysgu a datblygu/ ymchwil defnyddwyr

A gaf i gyflwyno mwy nag un cais?

Rydym yn annog ymgeiswyr i ganolbwyntio ar un syniad ac ystyried pa mor ddwys yw’r prosiect. Byddwn yn ystyried ceisiadau ansafonol fesul achos unigol.

Oes modd i mi wneud cais eto os ydw i'n aflwyddiannus?

Oes, yn ystod pob cam, ein nod yw rhoi adborth adeiladol ichi, eich cyfeirio at gydweithwyr neu rwydweithiau posibl, a’ch helpu i lywio a mireinio eich syniadau prosiect.

Gallwch wneud cais i Clwstwr eto ar gyfer prosiect newydd neu wahanol, neu ar gyfer yr un prosiect cyhyd â’ch bod yn dangos eich bod wedi rhoi sylw i’r holl adborth a ddarparwyd ar eich cynnig gwreiddiol yn y cais newydd.

Dwi eisoes wedi derbyn cyllid Clwstwr, alla' i wneud cais am fwy?

Hoffem ni ariannu syniadau gan gymaint o unigolion a sefydliadau gwahanol ag sy'n bosibl yn ystod cylch bywyd Clwstwr i sicrhau gwelliant yn y sector sgrîn ledled de Cymru. 

Os ydych wedi derbyn cyllid Sbarduno Clwstwr (hyd at £10,000) ac mae'ch prosiect wedi'i gwblhau'n llwyddiannus ac yn edrych yn addawol, gallwch wneud cais am gyllid ychwanegol i gyflawni eich gwaith ymchwil a datblygu a symud tuag at fasnacheiddio. 

Ni fyddem fel arfer yn disgwyl ceisiadau am fuddsoddiad ychwanegol gan ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn cyllid Prosiect Clwstwr neu Gyllid Trawsnewidiol (£10-000 - £50,000+). Byddem yn gweithio'n agos gyda chi i ymchwilio i gyfleoedd cyllid pellach a phartneriaid posibl a allai eich helpu chi i gyflawni eich targedau mwy hirdymor. 

Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd amgylchiadau esgusodol lle bydd buddsoddiad pellach gan Clwstwr ar gael, a dylai unrhyw un sy'n ystyried ymgeisio am fuddsoddiad pellach gan Clwstwr feddwl yn ofalus am y gofynion pellach:


•    Byddwn yn disgwyl gweld llwybr clir at fasnacheiddio a/neu fudd economaidd yn eich cais;
•    Byddwn yn llai goddefgar o risgiau;
•    Byddwn yn disgwyl gweld tystiolaeth glir o alw am y cynnyrch/gwasanaeth/profiad newydd;
•    Yn unol â rheolau Cymorth y Wladwriaeth am gamau olaf ymchwil a datblygu (Datblygiad Arbrofol), byddwn yn disgwyl gweld lefel sylweddol o gyllid cyfatebol gan yr ymgeisydd a/neu fuddsoddwyr trydydd parti, gan arddangos ymrwymiad pellach i'r cynnyrch/gwasanaeth/profiad newydd.

Bydd yr aseswyr yn ystyried y pwyntiau hyn yn ogystal â'r meini prawf presennol.

Ydw i'n gallu gwneud cais ar unrhyw adeg? 

Bydd Clwstwr yn ystyried ceisiadau y tu allan i'n hamserlen safonol os gall ymgeisydd ddangos cyfiawnhad clir ac anorfod.   

Gallai'r canlynol fod yn rhesymau pam y byddai Clwstwr yn ystyried eich cais y tu allan i'n galwadau rheolaidd:   

 • Cyllid Cyfatebol: ceir dadl glir y byddai cefnogaeth Clwstwr yn eich helpu i sicrhau cyllid cyfatebol sylweddol ar gyfer eich ymchwil a datblygu.   
 • Grymoedd y farchnad: Gallai cefnogaeth Clwstwr gynorthwyo eich prosiect i gyrraedd neu sicrhau presenoldeb mewn marchnad benodol. 
 • Argaeledd - Efallai na fydd staff allweddol, partneriaid a/neu adnoddau ar gael yn ddiweddarach. 

Cysylltwch â ni os hoffech drafod cyflwyno cais y tu allan i’r amserlen safonol. 

Ni allwn gefnogi:

Mae Clwstwr yn ymwneud â gweithgaredd arloesol ac mae’n mynd y tu hwn i fusnes fel arfer, ac yn creu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd. Nid cronfa ar gyfer busnes fel arfer yw Clwstwr, yn comisiynu ffurfiau traddodiadol ar gynnwys neu hyfforddiant. Mae’n bosibl y bydd cronfeydd eraill ar gael oddi wrth ffynonellau eraill ar gyfer y gweithgareddau hyn a gall tîm Clwstwr eich cyfeirio at y rheiny.

Beth am Eiddo Deallusol? (IP)

Ar gyfer prosiectau a gyllidwyd yn 2019, bydd pob cwmni ac unigolyn sy’n cymryd rhan yng Nghymru yn cadw’r Eiddo Deallusol mae’n ei ddatblygu yng Nghlwstwr. Ein nod yw adeiladu clwstwr creadigol cynaliadwy a llewyrchus yn ne Cymru; - i weld busnesau newydd yn dod i’r amlwg a busnesau presennol yn tyfu. Os bydd prosiectau’n dewis gwerthu Eiddo Deallusol (a ddatblygwyd gyda chymorth rhaglen Clwstwr) i gwmnïau y tu allan i Gymru, rydym yn cadw’r hawl i adolygu’r trefniant hwn.

 

Beth sy’n digwydd i’r wybodaeth rydym yn ei rhannu â Clwstwr?

Ethos Clwstwr yw annog gwaith ar y cyd ar draws y sector er budd pawb.  Rydym yn cydnabod bod angen i bawb dan sylw ymddiried yn ei gilydd er mwyn gwneud hyn. Os ydych yn poeni am rannu gwybodaeth gyda ni, dywedwch wrth aelod o’r tîm.

Defnyddio gwybodaeth: Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i gyflawni, rheoli, nodi a gwerthuso gweithgareddau sy’n dod o dan raglen Clwstwr. Gall Prifysgol Caerdydd a’i phartneriaid gynnal gwaith ymchwil sy’n ymwneud â gweithgareddau Clwstwr, i helpu i gael mewnwelediadau sy’n addas i’w rhannu, ac er mwyn asesu effaith y profiadau a’r rhaglen ei hun. Gallai hyn gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) creu astudiaethau achos neu dystebau y byddai disgwyl i dimau gyfrannu atynt.

Gellir dod o hyd i’n polisi preifatrwydd llawn yma.

Cyfrinachedd:  Os ydych yn dymuno ein bod ni a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw yn trin gwybodaeth yn gyfrinachol, gwnewch hyn yn glir iawn, a nodwch fod y deunydd yn gyfrinachol.   Byddwn yn ystyried cytundebau i beidio â datgelu gwybodaeth mewn amgylchiadau eithriadol yn unig.

Fel corff cyhoeddus, efallai y bydd angen inni ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol oherwydd ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (neu ddeddfwriaeth berthnasol arall) neu i arianwyr rhaglen Clwstwr ac aelodau o’r grŵp llywodraethu.

Cyhoeddusrwydd: Efallai y byddwn hefyd yn hyrwyddo eich prosiect fel rhan o’n gweithgarwch cyfathrebu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gysylltiadau cyhoeddus neu sylw yn y wasg, anfonwch ebost at ein tîm cyfathrebu.

Beth yw ystyr prosiecymchwil a datblygu i'r Clwstwr? 

Nid yw Clwstwr yn rhaglen generig sy'n cefnogi busnes; ein ffocws yw arloesedd (ecsbloetiaeth llwyddianus o syniadau newydd) trwy proses o ymchwil (darganfod gwybodaeth a syniadau newydd) a datblygiad (coethi, creu, a thrio pethau newydd). 

Ni all Clwstwr ariannu gweithgarwch busnes fel arfer.

Mae ein proses gwneud cais yn gofyn i chi ddangos bod eich prosiect yn ffocysu ar weithgarwch Y&D. 

Gallwn eich helpu chi ddatblygu syniadau eich prosiect, ond fel man cychwyn rydyn ni'n chwilio am brosiectau sy'n dangos eu bod nhw: 

 • yn ceisio creu canfyddiadau newydd?(Newydd)
 • yn seiliedig ar gysyniadau a damcaniaethau gwreiddiol nad ydynt yn amlwg?(Creadigol)
 • â lefel o ansicrwyddynghylch y canlyniad terfynol?
 • â dull cynllunio a chyllidebu (Systematig)
 • yn arwain at ganlyniadau y gellir eu hatgynhyrchu – gan arwain at drosglwyddo gwybodaeth newydd?(Trosglwyddadwy/neu gellir ei atgynhyrchu)

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ‘dichonoldeb’, ‘datblygiad arbrofol’ neu ‘ymchwil ddiwydiannol’ (Gweithgarwch Y&D) 

Gofynnir i ymgeiswyr gategoreiddio eu prosiect fel un o’r mathau hyn o weithgarwch ymchwil a ddiffinnir isod. 

Pennir y math o weithgarwch ymchwil gan aeddfedrwydd eich cynnyrch, proses neu wasanaeth. 

Mae hefyd yn pennu lefel y cyllid grant y gallwn ei gynnig, a chyfran y cyllid cyfateboly mae disgwyl i ymgeiswyr ei gyfrannu.  

Caiff yr amodau hyn eu pennu gan ddeddfwriaeth Cymorth y Wladwriaeth.

Mae ‘astudiaeth dichonolrwydd’yn golygu gwerthuso a dadansoddi potensial prosiect, gyda'r nod o gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau drwy ystyried ei gryfderau a’i wendidau, a'rcyfleoedd a bygythiadau, yn wrthrychol ac yn rhesymegol, yn ogystal â nodi'r adnoddau sydd eu hangen i’wgyflawni a’i ragolygon o ran llwyddo yn y pen draw;

Mae ‘ymchwil ddiwydiannol’yn golygu’r ymchwil arfaethedig neu’r ymchwiliad critigol er mwyn caffael gwybodaeth a sgiliau newydd i ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd, neu ddod â gwelliannau sylweddol i gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau sy’n bodoli eisoes. Mae’n cynnwys creu gwahanol adrannau o systemau cymhleth, a gallai gynnwysadeiladu prototeipiau mewn amgylchedd labordy neu mewn amgylchedd gyda rhyngwynebau efelychiadol o systemau sy’n bodoli eisoes, yn ogystal â threialon, yn ôl yr angen am ymchwil diwydiannol ac yn enwedig ar gyfer dilysu technolegol cyffredinol;

Mae ‘datblygiad arbrofol’yn golygu caffael, cyfuno, siapio a defnyddio gwybodaeth gwyddonol, dechnegol a busnes sy’n bodoli eisoes yn ogystal â gwybodaeth a sgiliau perthnasol eraill gyda’r nod o ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd neu well. Gallhyn hefyd gynnwys, er enghraifft, gweithgareddau wedi’u hanelu at ddiffinio, cynllunio a chofnodi cysyniadol cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd. Gall datblygu arbrofol gynnwys prototeipio, arddangos, treialu, profi a dilysu cynhyrchion, prosesauneu wasanaethau newydd neu well mewn amgylcheddau sy’n cynrychioli amodau gweithredu bywyd go iawn ble mai’r prif nod yw gwneud gwelliannau technegol pellach i gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau sydd heb eu gosod i raddau helaeth. Gall hyn gynnwys datblygiad prototeip neu dreial y gellir ei ddefnyddio’n fasnachol sef y cynnyrch masnachol terfynol, sy'n rhy ddrud i’w greu er mwyn ei ddefnyddio at ddibenion dangos a dilysu yn unig. Nid yw datblygu arbrofol yn cynnwys y newidiadau arferol na chyfnodol a wnaed i gynhyrchion, prosesau cynhyrchu, prosesau gweithgynhyrchu, gwasanaethau a gweithrediadau eraill, hyd yn oed os yw’r newidiadau hynny’n cynrychioli gwelliannau.

Gallwch ddarllen mwy am y diffiniadau hyn o ymchwil a datblygu yma.

Beth yw’r prif ofynion adrodd ar gyfer dyfarniadau Clwstwr llwyddiannus? 

Bydd aelod o’r tîm Clwstwr yn gweithio gyda’r Arweinydd Prosiect llwyddiannus i gwblhau unrhyw ddogfennau prosiect hanfodol a Chytundeb Grant Clwstwr, ac yna’n cysylltu â chi i adrodd am gynnydd eich prosiect wrth ichi ddechrau ei gyflawni. Byddant yn gallu rhoi cyngor a chymorth i sicrhau bod eich prosiect yn cydymffurfio â’n telerau a’n hamodau, ond nid ydynt yn gyfrifol am reoli’r prosiect.

Fel lleiafswm, dyma’r dogfennau rydym yn disgwyl gofyn ichi amdanynt:

Telerau ac Amodau’r Cytundeb Grant: Mae’n ofynnol i Arweinydd Prosiect lofnodi a dychwelyd Llythyr Cynnig Grant cyn y gellir hawlio unrhyw gostau ar y prosiect.

Cysylltiadau a enwebir: Byddwn yn gofyn ichi gadarnhau cyswllt ar gyfer y prosiect (ar gyfer cyflawni’r prosiect yn weithredol o ddydd i ddydd) a chyswllt ariannol (yn gyfrifol am ddarparu unrhyw wybodaeth angenrheidiol i gwblhau gwiriadau diwydrwydd dyladwy ariannol neu i fynd i’r afael â gwastrodion ar y gyllideb, ac a fydd yn awdurdodi hawliadau ariannol i’w cyflwyno).

Cyfrif banc a manylion ariannol eraill yn ôl y gofyn: er mwyn inni allu trefnu taliadau ar eich cyfer. Byddwn hefyd yn gofyn am sicrwydd neu dystiolaeth o ffynonellau eraill o gyllid cyfatebol a nodir yn eich cyllideb.

Taliadau, hawliadau ariannol: Mae’r costau’n gymwys os ydynt yn codi ac yn cael eu talu rhwng dyddiad dechrau a gorffen y prosiect yn unig. Byddwn yn rhoi ffurflen hawlio ariannol a chanllawiau ar gyflwyno’r ffurflen hon ichi. Dim ond costau mewn ôl-daliadau y gallwn eu talu ar hyn o bryd, ar ôl derbyn ffurflen hawlio a gwiriadau ar ddogfennau ategol perthnasol. Rydym yn disgwyl i grantiau gael eu hawlio’n unol ag amserlen o daliadau y byddwn yn cytuno arni â chi, ac yn erbyn cerrig milltir prosiect y cytunwyd arnynt.  

Cadw ac archwilio dogfennau: Dylech gael systemau ariannol ar waith i gadw’r holl gofnodion sy’n ymwneud â phrosiect am o leiaf deng mlynedd ar ôl iddo ddod i ben. Efallai y byddwn yn ymweld â chi i adolygu’r cofnodion hyn, neu ofyn ichi ddarparu rhagor o dystiolaeth ategol i fodloni gofynion o dan ein rheoliadau neu archwiliadau ein hunain o arianwyr rhaglen Clwstwr – mae hyn yn aml ar fyr rybudd. Rhoddir canllawiau pellach i Arweinwyr Prosiect am hyn (wrthi’n cael eu datblygu a’u hadolygu ar hyn o bryd).

Mae gennyf gwestiwn arall, â phwy y dylwn i gysylltu?

Byddwn yn ychwanegu at ein cwestiynau cyffredin felly mae croeso i chi barhau i ofyn cwestiynau. 

Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â’r tîm Clwstwr trwy e-bost neu dros y ffôn - mae ein holl fanylion cyswllt yma.