Mae'r rheolaeth derfynol yn nwylo'r Bwrdd Llywio sy'n goruchwylio strategaeth a chyfeiriad y rhaglen a'r sicrhad bod y cynllun arfaethedig yn cael ei dilyn.

Mae pennaeth y Tîm Rheoli yn atebol i'r Bwrdd Llywio, a chaiff ei chadeirio gan Ann Beynon. 

Ann Beynon

Ann Beynon, Cadeirydd Clwstwr

Mae Ann wedi ymgymryd â rolau mawr yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol Hafren Dyfrdwy, is-gwmni sy’n eiddo’n gyfan gwbl i SevernTrent Water plc.  Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol FUWIS (Gwasanaethau Yswiriant Undeb Ffermwyr Cymru)  Mae hi’n aelod o’r Cyngor CBI i Gymru a hi yw ei gynrychiolydd ar Gyngor Busnes De-ddwyrain Cymru. Fel Cyfarwyddwr BT Cymru hyd at fis Gorffennaf 2015, hi oedd uwch gynrychiolydd y cwmni, gan oruchwylio ei agenda masnachol a pholisi yng Nghymru. Hi oedd Comisiynydd Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru hyd at fis Mai 2016.  Roedd yn cadeirio Bwrdd Pontio Rhanbarth Prifddinas Caerdydd ar gyfer Llywodraeth Cymru hyd at fis Mai 2017 ac mae’n aelod o Dasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru gyda phrif rôl mewnarloesedd. Enillodd OBE yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2008 am ei chyfraniad at fusnes a gwasanaethau elusennol. 

 

Barry Atkins

Yr Athro Barry Atkins, Prifysgol De Cymru

Mae Barry wedi ymwneud ag addysg Celf a Dylunio yng Nghymru ers 2006. Yn 2009, dyfarnwyd statws Darllenydd i Barry mewn Dylunio Gemau Cyfrifiadurol, ac yn 2012, Cadeiryddiaeth mewn Diwylliant Digidol gan Brifysgol Cymru, Casnewydd. Daeth yn Ddirprwy Ddeon Cyfadran y Diwydiannau Creadigol pan grëwyd Prifysgol De Cymru yn 2013, ac mae e wedi bod yn Ddeon y Gyfadran ers Medi 2017.

 

Pauline Burt

Pauline Burt, Ffilm Cymru Wales

Pauline yw’r Prif Swyddog Gweithredol a sefydlodd Ffilm Cymru Wales, sy’n hybu sector a diwylliant ffilm gynhwysol ar draws Cymru, gan fuddsoddi mewn cynhyrchwyr ffilmiau, arddangoswyr, hyfforddiant ac addysg ffilm.  Mae buddsoddiadau wedi galluogi 70 o ffilmiau hir gan dalent o Gymru i gael eu cynhyrchu gan gynnwys ymgais y DU ar gyfer yr Oscars, I Am Not AWitch gan Rungano Nyoni a’r ffotograffydd a enwebwyd am wobr Turner, Ray and Liz gan Richard Billingham, a ddewiswyd ar gyfer Gŵyl Ffilm Locarno, Toronto a Llundain. Yn ogystal â hyn, mae Ffilm Cymru wedi arloesi ei dull – dull y maen nhw’n cyfeirio ato fel y dull chwyddo – i gefnogi talent wrth fanteisio i’r eithaf ar eu heiddo deallusol a chreu galw yn y farchnad, o broses ymchwil a datblygu ystwyth sy’n datblygu rhwydweithiau amlddisgyblaethol. MaePauline yn gyn-fyfyriwr Rhaglen Cynhyrchwyr Prifysgol California, Los Angeles ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. 

 

 

Damian Walford Davies

Yr Athro Damian Walford Davies, Prifysgol Caerdydd

Mae Damian Walford Damian yn Ddirprwy Is-ganghellor (Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol) ac yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n fardd ac yn awdur yn y Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae’r libreto, The Mare’s Tale (2019), a’r casgliadau o farddoniaeth Docklands (2019), Judas (2015), a Witch (2012) ymysg ei gyfrolau diweddar. Mae ei waith academaidd yn canolbwyntio ar lenyddiaeth a diwylliant y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, Welsh Writing in English, a disgyblaethau daearyddiaeth lenyddol a chartograffeg lenyddol, sy’n dod â thir, iaith a’r ddelwedd weledol ynghyd.

 

 

Allison Dowzell

Allison Dowzell, Screen Alliance Wales

Dechreuodd Allison ar ei gyrfa gydag Adran Ddarlledu Tu Allan BBC Llundain gan ganolbwyntio’n bennaf ar raglenni chwaraeon yn ogystal â drama ac adloniant ysgafn. Yna, symudodd i’r Samuelson Group yn Pinewood Studios gan weithio gyda chynhyrchwyr ffilmiau o fri a hwyluso ffilmiau hir. Ar ôl symud i Gymru, aeth Allison ymlaen i sefydlu Sgrin Cymru, y sefydliad sy’n gyfrifol am hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer ffilm a theledu. Ym mis Chwefror 2018, cafodd Allison gynnig y cyfle i ymuno â Screen Alliance Wales (SAW) fel Rheolwr Gyfarwyddwr. Mae SAW yn sefydliad nid er elw sy’n cydnabod potensial byd-eang y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru. Ei huchelgais yw ysbrydoli, addysgu a hyfforddi pobl o bob cwr o Gymru ac i’r wlad gyfan elwa’n ddiwylliannol ac yn economaidd o dwf y diwydiant cyffrous hwn. 

 

Owen Evans

Owen Evans, S4C

Dechreuodd Owen yn ei swydd fel Prif Weithredwr S4C ar 2 Hydref 2017. Cyn hynny roedd yn Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, gyda chyfrifoldeb am Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus. Rhwng 2008 a 2010 roedd yn Gyfarwyddwr elusen Busnes yn y Gymuned yng Nghymru ac am 10 mlynedd cyn hynny bu’n gweithio i BT gan gynnwys cyfnod fel aelod o dîm Prydeinig BT ar ddatblygu eu strategaeth band-eang. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth cyn graddio mewn Economeg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n aelod o fwrdd ymgynghorol elusen Marie Curie yng Nghymru.  Bu’n aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg rhwng 2005 a 2010.  

 

Rhys Evans

Rhys Evans, BBC Cymru Wales

Mae Rhys yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu materion strategol a pholisi ar gyfer BBC Wales yn ogystal â bod yn gyfrifol am weithredu ei genhadaeth addysgol. Mae hefyd yn gyfrifol am archif BBC Wales sydd wrthi’n cael ei thrawsnewid drwy raglen ddigideiddio sylweddol. Arweiniodd Rhys ar strategaeth ddigidol newydd ar gyfer BBC Wales gan oruchwylio’r broses o gyflwyno S4C ar BBC iPlayer, y sianel annibynnol gyntaf i wneud hynny. Roedd hefyd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu adolygiad Siarter BBC Wales, gan gynnwys buddsoddiad newydd i deledu BBC Wales, lansio Radio Cymru 2 a rhoi hwb i argaeledd Radio Wales. Ymunodd Rhys â BBC Wales fel ymchwilydd gan weithio mewn rhaglenni newyddion a materion cyfoes fel newyddiadurwr a chynhyrchydd. Dros 17 mlynedd mae wedi arbenigo mewn rhaglenni gwleidyddol ac roedd yn Ddirprwy Bennaeth Newyddion a Materion Cyfoes am chwe blynedd. Yn 2006, enillodd Rhys wobr Llyfr Cymreig y Flwyddyn am ei fywgraffiad o’r gwleidydd o Gymro, Gwynfor Evans. 

 

 

Professor Sheldon Hanton

Yr Athro Sheldon Hanton, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sheldon Hanton is a Professor of Psychology and became the Pro Vice-Chancellor for Research in 2012. He was formerly the University Director of Research and held School Directorships in Research, Graduate Studies and Enterprise.Originally from Lincolnshire, Sheldon graduated from Leeds Metropolitan University before pursuing an MSc and PhD at Loughborough University. As PVC (Research) he is responsible for all research strategy at Cardiff Metropolitan University including the highly successful Research Excellence Framework submission (2014). His portfolio includes Research & Enterprise Services and the International Centre for Design and Research (PDR), a recent recipient of the Queen's Anniversary Prize for research excellence in surgical and prosthetic design. He also has responsibility for European research and enterprise funding and all aspects of the postgraduate research student provision.

 

Ian Hargreaves

Yr Athro Ian Hargreaves

Mae Ian Hargreaves wedi gweithio mewn cysylltiad ag Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd ers 20 mlynedd tra hefyd yn dilyn nifer o ddiddordebau eraill. Ymgymerodd â gwaith ar y diwydiannau creadigol i Lywodraeth Cymru (2009) ac roedd yn gyd-awdur Maniffesto ar gyfer yr Economi Greadigol i NESTA (2013). Roedd yn Gyd-gyfarwyddwr REACT ac fe wnaeth hefyd arwain y rhaglen ymchwil enfawr Media, Community and theCreative Citizen. Yn 2010/2011 fe arweiniodd ar adolygiad o eiddo deallusol ar gyfer llywodraeth y DU Cafodd ei brif argymhellion eu mabwysiadu fel polisi’r llywodraeth yn 2014. Mae Ian yn aelod o fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, roedd yn newyddiadurwr blaenllaw yn y DU, gan gynnwys cyfnod fel Golygydd The Independent a’r New Statesman; Dirprwy Olygydd FT a Chyfarwyddwr BBC News and Current Affairs. 

 

Dick Penny

Dick Penny, Watershed Ventures CIC

Mae Dick Penny yn Gyfarwyddwr Watershed Ventures CIC, yn aelod o fwrdd Partneriaeth Fenter Leol Gorllewin Lloegr (WoE LEP) a rhaglen ymchwil a datblygu creadigol Bryste a Chaerfaddon(Bristol + Bath Creative R&D). Mae Dick yn gynhyrchwyr, yn rheolwr ac yn ymgynghorydd. Mae ei rolau’n Brif Swyddog Gweithredol yn cynnwys Watershed 1998–2018, Bristol Old Vic a Cinema 100. Mae ei gleientiaid ymgynghori’n amrywio o BbaChau i BFI ac ACE; prosiectau theatr o When The Wind Blows iScaramouche Jones. Mae Dick yn angerddol am greu rhywle ar gyfer syniadau creadigol a rhywle i ddawn ffynnu. Bu’n Gadeirydd Partneriaeth BBC Bryste, Bristol Old Vic a Phartneriaeth Strategol Leol Bryste. Yn 2010, cafodd ddoethuriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Bryste a Phrifysgol Gorllewin Lloegr, a chafodd MBE am ei wasanaethau i’r diwydiannau creadigol yn 2011. 

 

 

Nia Thomas

Nia Thomas, Boom Cymru

Nia yw Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Boom Cymru TV Ltd yng Nghaerdydd, un o grwpiau cynhyrchu brodorol mwyaf Cymru. Gan gyflogi oddeutu 250 o staff a chynhyrchu gwerth tua 500 awr o gynnwys aml-genre bob blwyddyn i ddarlledwyr yn y DU ac yn rhyngwladol, mae grŵp Boom o gwmnïau yn rhan o ITV Studios, ac yn gweithredu mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys cynhyrchu (Boom ac Oxford Scientific Films), cyfleusterau (Gorilla), animeiddio (Cloth Cat) ac effeithiau gweledol (Bait). Mae Nia yn gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau amlddisgyblaethol grŵp Boom ac mae ei phrofiad cynhyrchu yn cynnwys amrywiaeth o genres, gan gynnwys rhaglenni plant, adloniant, ffeithiol, cerddoriaeth a digwyddiadau. Mae hi’n aelod o Fwrdd TAC ac yn eistedd ar Fwrdd Cynghori Confensiwn y Dinasoedd Creadigol. 

 

 

Wil Williams

Dr Wil Williams, Sefydliad Alacrity

Wil yw Prif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Alacrity (DU). Mae’r Sefydliad yn mentora ac yn hyfforddi graddedigion i ddod yn genhedlaeth newydd o entrepreneuriaid uwch-dechnoleg llwyddiannus yng Nghymru. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr ar Is-adran Gwella Ansawdd y Sector Addysg Uwch yng Nghyngor Addysg Abu Dhabi, Yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Cyn y rôl hon, roedd Will yn Gomisiynydd yng Nghomisiwn yr Emiraethau Arabaidd Unedig ar gyfer Achrediad Academaidd. Mae Wil wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus yn y byd academaidd, gan gynnwys rolau fel Cyfarwyddwr Materion Academaidd, Academi Rabdan, Abu Dhabi; Deon Busnes, Prifysgol Sohar, Oman; a 17 mlynedd o brofiad fel ymchwilydd, darlithydd cyfarwyddwr rhaglen MBA, pennaeth grŵp pwnc, a chyfarwyddwr partneriaethau rhyngwladol ym myd academaidd Prydain.