Bydd y Cyd-Archwilwyr yn darparu a datblygu'r ymchwil wrth wraidd heriau'r rhaglen gan gynghori ar yr ymchwil a datblygu.

 

Ruth McElroy

Yr Athro Ruth McElroy, Prifysgol De Cymru

Mae Ruth McElroy yn Athro y Diwydiannau Creadigol a Phennaeth Ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru lle mae hi hefyd yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan y Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bychain.  Mae hi wedi addysgu cenedlaethau o fyfyrwyr astudiaethau’r cyfryngau a’r sgrîn dros yrfa 20 mlynedd o hyd, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Mae ei diddordeb ymchwil mewn diwydiannau’r sgrin, cyfryngau ieithoedd lleiafrifol a pholisi’r cyfryngau.  Mae hi’n aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru Ofcom, ac yn gyn gadeirydd Grŵp Polisi’r Cyfryngau y Sefydliad Materion Cymreig. Mae angerdd Ruth am gynnwys sgrîn a diwydiant cynaliadwy yng Nghymru yn ategu ei rôl fel Cadeirydd Ffilm Cymru.  

 

Andy Walters

Yr Athro Andrew T. Walters, Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Mae gan Andrew ddeunaw mlynedd o brofiad o gyflawni gwaith ymchwil dylunio ar y cyd â diwydiant, y byd academaidd, llywodraethau a sefydliadau allanol eraill. Mae’r prosiectau hyn wedi bod yn seiliedig ar sut y mae cwmnïau’n defnyddio dyluniad, a sut y gellir gwella’r dyluniad hwnnw drwy ymyrryd ar lefel sefydliadol a pholisi’r llywodraeth. Mae Andrew wedi cael dros £4m o gyllid gan Gynghorau Ymchwil, Innovate UK, llywodraethau a chan gontractau diwydiannol yn uniongyrchol. Mae Andrew yn aelod o Golegau Adolygu gan Gymheiriaid Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Mae hefyd yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau. Mae ganddo radd BA mewn Dyluniad Diwydiannol a PhD ar “The Impact of Advanced Manufacturing Technology on SmallWelsh Companies”. 

 

 

Julie Brown

Dr Julie Brown, Prifysgol Caerdydd

Mae Dr Julie Brown yn Uwch Ddarlithydd yn y Diwydiannau Creadigol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, ac mae hi hefyd yn rhan o Dîm Economi Greadigol Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.  Mae hi wedi cynnal ymchwil, cyhoeddi ac addysgu ar rôl y diwydiannau diwylliannol a chreadigol o ran creu lleoedd dinesig a rhanbarthol a datblygu’r economi; safleoedd a gofodau mewn cynhyrchu creadigol a diwylliannol cyfoes; amodau gwaith a llafur diwylliannol a chreadigol cyfoes; a datblygu polisi y sector diwylliannol a chreadigol. Ar hyn o bryd, mae hi’n ymgymryd â gwaith ymchwil ar y cyd ar gydweithio a gofodau cydweithio fel ffyrdd amgen o drefnu gwaith a llafur creadigol; ac mae’n gweithio’n agos â Chaerdydd Creadigol i gefnogi’r datblygiad o fusnesau bach a chanolig creadigol yn rhanbarth dinas Caerdydd. 

 

Tom Ware

Tom Ware, Prifysgol De Cymru

Tom Ware yw Cyfarwyddwr Cynhyrchu a Pherfformiad yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol De Cymru Caerdydd. Mae’n arwain tîm o hyd at 90 o staff academaidd ar draws 15 o gyrsiau israddedig ac ôl raddedig yn amrywio o’r Celfyddydau Perfformio i Newyddiaduraeth a Pheirianneg Sain.  Y llynedd, fe lansiodd Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, menter newydd yn cefnogi dros 700 o fyfyrwyr gyda’r nod o gyflenwi’r genhedlaeth nesaf o dalent ar gyfer y diwydiant ffilm. Mae Tom hefyd yn Uwch Gynhyrchydd gyda dros 25 mlynedd o brofiad o gynhyrchu rhaglenni teledu sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer yr holl brif ddarlledwyr domestig a rhyngwladol. 

 

Jarred Evans

Jarred Evans, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Jarred Evans yw Cyfarwyddwr PDR, Canolfan Ryngwladol ym maes Dylunio ac Ymchwil. Mae'r ganolfan hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae’n cyfuno ymchwil o safon uchel gydag arferion ymgynghori llwyddiannus. Mae gan Jarred dros 25 mlynedd o brofiad mewn dylunio ac arloesi cymwysedig. Cyn iddo weithio yn PDR, mae wedi cael uwch swyddi mewn nifer o gwmnïau sy'n gweithgynhyrchu cynnyrch a dyfeisiadau meddygol. Mae ganddo dros 60 o gynnyrch yn y farchnad, sy'n amrywio o ddyfeisiau meddygol i nwyddau defnyddwyr. Mae wedi cael dros 20 o wobrau rhyngwladol mawr am ddylunio ac mae wedi cael nifer o batentau a chyhoeddiadau hefyd. Mae gan Jarred Raddau BA ac MA mewn Dylunio Diwydiannol, yn ogystal ag MBA a chymwysterau marchnata strategol ôl-raddedig a phortffolio patentau helaeth.

 

Steve Gill

Yr Athro Steve Gill, Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Mae Steve yn Athro Dylunio Cynhyrchion ac ef yw Cyfarwyddwr Ymchwil Met Caerdydd. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn eang, wedi’u cymhwyso ac yn rhyngddisgyblaethol. Maent yn cynnwys rôl bod yn gorfforol o ran meddwl a chreadigrwydd (pwnc llyfr yn y wasg), VR y genhedlaeth nesaf, dulliau dylunio yn seiliedig ar ethnograffeg ar gyfer datblygu datrysiadau byd-eang a dylunio a datblygu cynhyrchion sydd wedi’u hymgorffori mewn cyfrifiaduron yn gyflym. Mae ei grŵp ymchwil, UCD-R wedi cynhyrchu gwaith ymchwil effaith uchel ers dechrau’r 2000au pan fabwysiadodd Sony-Ericsson eu methodoleg prototeipio. Yn fwy diweddar, llofnodwyd contract trwyddedu masnachol i gynhyrchu pecyn trawma cost isel iawn – canlyniad gwaith ymchwil ar y cyd rhwng tîm Steve ac ymchwilwyr meddygol yr Athro JudithHall ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Gareth Loudon

Gareth Loudon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Gareth Loudon yn Athro Creadigrwydd yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar greadigrwydd a’r broses arloesi, cyfuno syniadau o anthropoleg a seicoleg, peirianneg a dylunio. Fe arferai weithio i Apple Research ac Ericsson Research yn dylunio a datblygu meddalwedd newydd a chynhyrchion sydd wedi’u hymgorffori mewn cyfrifiaduron.  Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad mewn ymchwil academaidd a diwydiannol ac mae wedi datblygu sawl syniad ymchwil yn gynhyrchion masnachol i gwmnïau, gan gynnwys Apple. Mae hefyd wedi helpu nifer o gwmnïau yng Nghymru gyda’u strategaethau arloesi ac i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd. 

 

 

Ingrid Murphy

Ingrid Murphy, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Ingrid Murphy yn arweinydd academaidd yn y maes Trawsnewid a Ffiniau yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Mae Ingrid yn gweithio ar integriad ymchwil a menter ar draws cwricwlwm dysgu ac addysgu’r ysgol. O 2008 – 2013 roedd Ingrid yn arwain adran serameg yr ysgol, yn 2011 fe weithiodd gyda Jon Pigott a Pip Lawrence er mwyn datblygu’r pwnc Dylunydd Artistig: Gwneuthurwr ac yna aeth ati i’w arwain tan 2016. Mae Gwneuthurwr yn canolbwyntio ar uno sgiliau crefft draddodiadol gyda phrosesau newydd mewn dylunio a gwneuthuriad digidol. Ers 2015 mae Ingrid wedi arwain grŵp ymchwil cymhwysol yr Ysgol Celf a Dylunio yn y maes gwneuthuriad digidol a phrosesau cysylltiedig: FabCre8. Hefyd yn gweithio fel artist seramig, mae Ingrid yn arddangos ei gwaith dros y byd ac fe enillodd wobr Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru am ei gwaith unigol ac fe gyrhaeddodd y rhestr fer am y Wobr Serameg Dwyflynyddol yn 2015 am ei gwaith cydweithredol gyda’i chydweithiwr Jon Pigott.

Richard Sambrook

Yr Athro Richard Sambrook, Prifysgol Caerdydd

Athro Newyddiaduraeth yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd yw Richard Sambrook. Cyn ei rôl bresennol, cafodd yrfa 30 mlynedd gyda BBC News, yn gweithio fel golygydd cynhyrchu a rheolwr. Roedd e’n gweithio ar leoliadau ledled y byd ac yn golygu rhaglenni newyddion ar gyfer sianeli radio a theledu cenedlaethol. Roedd ar y Bwrdd Rheoli am 10 mlynedd, yn Gyfarwyddwr Chwaraeon, Cyfarwyddwr Newyddion a Chyfarwyddwr Global News a’r World Service yn y drefn honno. Mae’n ysgrifennu ac yn siarad yn aml am ddyfodol newyddion a gwybodaeth.

Dr Jon Pigott

Dr Jon Pigott, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Dr Jon Pigott yn academydd yn Ysgol Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ymchwil ac ymarfer creadigol Jon ym myd celf-gwyddoniaeth-technoleg ac o fewn meysydd celf sain, cerflunio cinetig ac astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg (STS). Mae ei ymchwil a'i addysgu yn aml yn cael ei sbarduno gan ddull sy'n seiliedig ar ymarfer ac sy'n cynnwys prosesau gwneud amrywiol megis saernïo digidol ac electroneg wedi'i wneud â llaw. Cyn mynd i'r byd academaidd bu Jon yn gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth a sain. Bu’n rheolwr technegol Real World Studios a chafodd lwyddiant gyda nifer o brosiectau cerddoriaeth a ffilm proffil uchel. Cafodd Jon PhD mewn Celf Sain Electromecanyddol gan Brifysgol Sba Caerfaddon yn 2017, mae’n Uwch-gymrawd o’r Academi Addysg Uwch (AAU) ac mae wedi arddangos a chyhoeddi gwaith yn rhyngwladol yn unigol ac ar y cyd.