Mae Tîm craidd gweithredu’r Clwstwr yn cynnwys 10 arbenigwr profiadol o feysydd gwahanol y diwydiannau creadigol gyda chefndiroedd sy'n amrywio o sinema i gyfathrebu, cynhyrchu teledu i ddigwyddiadau ar raddfa fawr. Fel un fe fyddan nhw'n datblygu a gyrru diwylliant o arloesedd o fewn sectorau sgrîn Caerdydd.

Professor Justin Lewis

Yr Athro Justin Lewis, Cyfarwyddwr

Mae Justin Lewis, Cyfarwyddwr y Clwstwr Creadigol, yn Athro Cyfathrebu a’r Diwydiannau Creadigol (a chyn Bennaeth yr Ysgol) yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd, gyda diddordeb arbennig mewn arloesedd newyddion.  Mae wedi cynnal gwaith ymchwil gyda nifer o wahanol sefydliadau creadigol, gan gynnwys y BBC, Ymddiriedolaeth y BBC, Channel 4, y Guardian, yn ogystal â chynghorau ymchwil y DU ac Ewrop. Mae wedi cyhoeddi dros 100 o lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a phenodau am amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â’r cyfryngau a diwylliant. Ef yw Cadeirydd Panel Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil Llywodraeth y DU ar Gyfathrebu, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Llyfrgell a Rheoli Gwybodaeth a Chadeirydd y Rhwydwaith Newyddion Cymunedol Annibynnol. 

Gweledigaeth Justin ar gyfer y prosiect yw i Gymru fod yn wlad fach ddeallus sy’n dangos sut y gall clwstwr creadigol sy’n seiliedig ar fusnesau bach a chanolig, micro fusnesau a phobl lawrydd arwain y byd o ran creadigrwydd.  

 

Sara Pepper

Sara Pepper, Prif Swyddog Gweithredu

Rôl Sara yw cynnig arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer y Clwstwr Creadigol, ynghyd â’r Cyfarwyddwr. Mae hi’n gyfrifol am weithredu dyheadau a chynlluniau’r Clwstwr o ddydd i ddydd. Mae hi’n gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys partneriaid academaidd, yn y diwydiant ac yn y llywodraeth. Mae Sara yn angerddol dros hyrwyddo a datblygu talent a syniadau newydd a meithrin partneriaethau sy’n galluogi unigolion a sefydliadau i wireddu eu potensial creadigol a masnachol yn llawn. Yn flaenorol, mae Sara wedi cyflawni amryw swyddi, o gynhyrchu i reoli prosiectau ar gyfer sefydliadau fel Canolfan Southbank, y BBC, Canolfan y Mileniwm, Prifysgol Hull a Gemau Olympaidd Sydney 2000. Ar hyn o bryd mae Sara’n aelod o Grŵp Cynghori Cerddorfa Genedlaethol y BBC a Chorws  Cymru a Bwrdd Cynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. 

 

Kayleigh Mcleod

Kayleigh Mcleod, Rheolwr Ymgysylltu a Chyfathrebu

Mae Kayleigh yn arwain ar ddweud a rhannu straeon y Clwstwr, gan arbenigo mewn creu cynnwys digidol ar draws pob llwyfan. Mae hi wedi bod yn arwain ar gyfathrebiadau ar gyfer Caerdydd Creadigol, cymuned greadigol y ddinas, ers 2016 ac mae hi’n ymroi i dynnu sylw at waith y rheiny sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Newyddiadurwr yw Kayleigh wrth ei gwaith bob dydd ac mae hi wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa yn gweithio ar-lein yn STV yn rhoi sylw i bopeth o newyddion lleol i’r byd adloniant.  

 

Beca Harries

Beca Harries, Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu

Mae Beca yn frwd dros ieithoedd, creadigrwydd a Chaerdydd. Mae hi’n edrych ymlaen at adrodd straeon y Clwstwr drwy greu cynnwys dwyieithog ar gyfer pob platfform digidol a chynnig cefnogaeth weinyddol a chreadigol i’r tîm. A hithau o Gaerdydd ei hun, mae Beca yn gyfarwydd â’r cyfoeth o greadigrwydd sy’n bodoli yma ac yn awyddus iawn i hoelio sylw ar y straeon hyn. Roedd hi’n arfer gweithio fel ysgrifennwr deunydd ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru ac fel cynorthwywr cyfathrebu dwyieithog yn y cwmni cysylltiadau cyhoeddus dwyieithog, Mela. 

 

Marlen Komorowski

Dr Marlen Komorowski, Dadansoddydd Effaith

Marlen sy'n cynnal y dadansoddiad effaith o ymyriadau'r Clwstwr (a'r diwydiannau creadigol yn fwy cyffredinol) yn Ne Cymru. Mae hi hefyd yn gysylltiedig â chanolfan ymchwil imec-SMIT-VUB (Astudiaethau Cyfryngau, Arloesi a Thechnoleg) ym Mrwsel fel Uwch-ymchwilydd. Fel ymchwilydd, mae ei gwaith yn canolbwyntio ar brosiectau'n ymwneud â'r cyfryngau a'r diwydiannau creadigol, dadansoddi effaith, clystyru'r diwydiant, dadansoddi ecosystem a gwerth rhwydwaith, modelau busnes newydd ac effaith digido ar ddiwydiannau a ffilm.

 

Alma Abby

Alma Abby, Rheolwr Cyllid a Swyddfa

Alma sy'n gyfrifol am weithgaredd dyddiol a chyflenwi systemau gweinyddol, prosesau, monitro ac adrodd ar gyllid ac ymchwil y Clwstwr ac mae'n awyddus i sicrhau defnydd cywir o gyllid i alluogi'r Clwstwr i gyflawni ei amcanion i gyd.  Bydd yn ymgysylltu’n uniongyrchol â'r AHRC, Llywodraeth Cymru a chyllidwyr eraill i sicrhau y caiff strwythurau ariannol ac alldaliadau eu gweithredu’n effeithiol.  Mae Alma wedi gweithio ym maes cyllid ar draws amrywiol adrannau ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2012, ac mae'n falch i fod yn rhan o brosiect y Clwstwr a'r hyn y bydd yn ei olygu i Gaerdydd ac yn y pen draw i Gymru. Cyn hyn roedd Alma'n gweithio i Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru - y Gwasanaethau Caffael cyllid ac archwilio a gyda Gwasanaeth Llysoedd EM ar gyllid a rheoli prosiectau ar raglenni rhanbarthol a chenedlaethol.

 

Gavin Johnson

Gavin Johnson, Cynhyrchydd

Gavin yw un o gynhyrchwyr y Clwstwr a thros y 15 mlynedd ddiwethaf mae wedi gweithio mewn amrywiol sectorau creadigol. Ar ôl treulio nifer o flynyddoedd yn gweithio yn y sector cerddoriaeth, yn cefnogi a chyflwyno gweithgareddau cerddorol ar raddfa fawr, symudodd i'r byd ffilm, gan ymgymryd â rôl yn Ffilm Cymru fel Pennaeth Cynulleidfa, Addysg ac Adfywio. Bu'n cefnogi'r sector ffilm ehangach a helpu i ffurfio mentrau newydd i gefnogi gofynion y sector. Gan symud ymlaen, ymunodd Gavin â'r sectorau celf weledol a llenyddiaeth fel Rheolwr Digidol Peak Cymru a Rheolwr Datblygu Llenyddiaeth Cymru. Mae ganddo hanes o weithio ar draws y sectorau creadigol a gweld syniadau mentrus yn methu oherwydd diffyg adnoddau. Fodd bynnag mae gan Clwstwr yr adnoddau i newid y duedd honno a dyna pam y penderfynodd Gavin ymuno â'r tîm cyffrous hwn. 

Greg Mothersdale

Greg Mothersdale, Cynhyrchydd

Mae Greg wrth ei fod i gael bod yn un o gynhyrchwyr y Clwstwr. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn datblygu talent ac ymgysylltu â rhwydwaith y diwydiant ar lefel leol a rhyngwladol. Mae Greg wedi gweithio yn y diwydiant sgrin mewn gwyliau ffilm, cynyrchiadau a chynhyrchu. Mae hefyd wedi cyflawni swyddi fel swyddog cyswllt cynhyrchu i Sgrin Cymru, swyddog cynhyrchu i Dragon Digital a rheolwr prosiect ar gyfer mentrau hyfforddi i Ffilm Cymru, Rhwydwaith BFI a labordy ‘In the Room’  i awduron sgrin yn ystod Gŵyl y Gelli. Yn fwyaf diweddar roedd Greg yn rheolwr stiwdio a chyswllt cynhyrchu i Bad Wolf yn Stiwdios Wolf Cymru. Bellach mae'n edrych ymlaen at y cyfle i weithio gyda phobl a chynnwys y Clwstwr. 

Sally Griffith

Sally Griffith, Cynhyrchydd

Mae Sally'n ymuno â'r Clwstwr o Anim18: A Celebration of British Animation, lle'r oedd hi'n cyfarwyddo'r rhaglen ar draws y DU gan weithio gyda'r diwydiant sinema ac animeiddio i gyflwyno blwyddyn o ddangosiadau, digwyddiadau arbennig a chomisiynau newydd. Ar ôl gweithio ym maes arddangos ffilm am dros 15 mlynedd, datblygodd ac arweiniodd Sally Hwb Ffilm BFI yng Nghymru yn ystod ei chyfnod yn Gyfarwyddwr Sinema yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter a bu'n hyrwyddo proffil ffilm Cymru o fewn arddangos sinema. Gan weithio gyda diwydiant, academia a phartneriaid cymunedol roedd Sally hefyd yn arwain ar greu mannau sinema hygyrch a chroesawgar i gynulleidfaoedd amrywiol ac mae'n edrych ymlaen at archwilio’r potensial o ddod â diwydiant a'r byd academaidd at ei gilydd er budd cynulleidfaoedd. 

 

Adam Partridge

Adam Partridge, Cynhyrchydd

Cyn ymuno â Clwstwr roedd Adam yn gweithio gyda Ffilm Cymru fel Swyddog Datblygu a Chynhyrchu ac yn fwy diweddar fel Cynhyrchydd Gweithredol. Yn Ffilm Cymru roedd Adam yn Gynhyrchydd Gweithredol ar dros 25 o ffilmiau nodwedd yn cynnwys dogfennau, ffuglen ac animeiddio. Arweiniodd Adam hefyd ar gyflenwi mentrau datblygu'r sector gan gynnwys y cynllun cynhyrchu cyllideb isel 'Cinematic' a rhaglenni hyfforddi'r diwydiant Film Junction (2010) a Market Mentors (2013 a 2014). Cyn ymuno â Ffilm Cymru bu Adam yn gweithio gyda'r cwmni cynhyrchu sydd wedi ennill Oscar,  Breakthru Films ac ar gyflenwi cynllun ffilmiau byr yn Sierra Leone, gyda chefnogaeth UNESCO, y Cyngor Prydeinig a Chronfa Datblygu Cyfryngau'r Gymanwlad. 
 

 

j

Jo Ward, Dylunydd | Ymchwilydd

Mae Jo yn Dylunydd | Ymchwilydd yng Nghanolfan Ryngwladol Dylunio ac Ymchwil PDR. Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd mae hi'n cydlynu integreiddio arbenigedd ymchwil a datblygu PDR i brosiectau Clwstwr. Gan ddefnyddio ei dealltwriaeth o fethodolegau dylunio, mae Jo yn bwriadu creu amgylchedd cynhwysol sy’n hybu meddwl yn greadigol. Gyda PDR, bu Jo yn gweithio ar brosiectau Ewropeaidd a ariennir a oedd yn gweithredu cefnogaeth gyda dylunio ar gyfer BBaChau yn ogystal â phrosiectau ymchwil dylunio masnachol ar gyfer sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Mae Jo yn mwynhau cwrdd â grwpiau amrywiol o bobl i’w helpu i gysylltu’r dotiau drwy ddeall anghenion er mwyn gweld cyfleoedd a datblygu atebion ar gyfer posibiliadau’r dyfodol. A hithau wedi graddio o Brifysgol Caerdydd ac Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, mae Jo yn berson creadigol amlddisgyblaethol gydag angerdd dros DPP. Mae ganddi fwy nag un gradd mewn Celfyddyd Gain, Addysg a Dylunio.

Headshot of Steve Davies, Clwstwr Funding and Support Officer

Steve Davies, Swyddog Cyllid a Chymorth

Wrth weithio ochr yn ochr â Rheolwr Cyllid a Swyddfa yn adran cyllid, monitro a hysbysu Clwstwr, Steve yw pwynt cyswllt cyntaf carfannau Clwstwr ac mae’n darparu cefnogaeth ac arweiniad ynghylch taliadau grant. Wrth dderbyn yr holl gytundebau grant, hawliadau taliadau ac asesu’r dystiolaeth ategol, mae Steve wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cefnogaeth pwrpasol i’n holl garfannau Clwstwr. Gyda chefndir mewn newyddiaduraeth, mae Steve yn gweithio mewn amgylchedd sydd ynghlwm wrth grantiau ers 2010 ac wedi gweithio ar sawl prosiect a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd mewn modd tebyg. 

Headshot of Lee Walters

Lee Walters, Rheolwr y Rhaglen

Mae Lee yn ymuno â ni o BBC Cymru ac mae’n gyfrifol am reoli Clwstwr yn weithredol o ddydd i ddydd a chyflwyno’r rhaglen.  Drwy weithio gyda chydweithwyr ar draws y tîm, mae’n sicrhau y caiff prosesau ac amcanion eu datblygu a'u cyflwyno'n effeithiol ac yn amserol er mwyn cyflwyno'r rhaglen. Mae gan Lee brofiad helaeth o gyflwyno prosiectau mewn sefydliad creadigol ar ôl gweithio mewn amrywiaeth o swyddi yn y BBC am dros 15 mlynedd. Ei rôl olaf yn y BBC cyn symud oedd fel Uwch-reolwr Newidiadau lle bu’n gweithio gydag ystod o randdeiliaid er mwyn sefydlu pencadlys newydd BBC Cymru yng nghanol Caerdydd.