Mae'r Tîm Rheoli yn darparu rheolaeth a chyfeiriad cyffredinol i'r Clwstwr ac maen nhw'n gwneud penderfyniadau allweddol. Mae gan y tîm o wyth gyfoeth o brofiad ac amrywiaeth eang o sgiliau yn y diwydiant ac yn y maes academia.

Jarred Evans

Jarred Evans, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Jarred Evans yw Cyfarwyddwr PDR, Canolfan Ryngwladol ym maes Dylunio ac Ymchwil. Mae'r ganolfan hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae’n cyfuno ymchwil o safon uchel gydag arferion ymgynghori llwyddiannus. Mae gan Jarred dros 25 mlynedd o brofiad mewn dylunio ac arloesi cymwysedig. Cyn iddo weithio yn PDR, mae wedi cael uwch swyddi mewn nifer o gwmnïau sy'n gweithgynhyrchu cynnyrch a dyfeisiadau meddygol. Mae ganddo dros 60 o gynnyrch yn y farchnad, sy'n amrywio o ddyfeisiau meddygol i nwyddau defnyddwyr. Mae wedi cael dros 20 o wobrau rhyngwladol mawr am ddylunio ac mae wedi cael nifer o batentau a chyhoeddiadau hefyd. Mae gan Jarred Raddau BA ac MA mewn Dylunio Diwydiannol, yn ogystal ag MBA a chymwysterau marchnata strategol ôl-raddedig a phortffolio patentau helaeth.

 

Gareth Jones

Gareth Jones, Town Square

Profodd Gareth y poen a’r llawenydd o sefydlu ac arwain un o gymunedau mwyaf y DU o entrepreneuriaid. Mae wedi buddsoddi amser ac egni ym mhob agwedd ar y byd dechrau busnes yng Nghymru ac mae’n aelod cynghorol ar fyrddau Properr, Cyflymydd Effaith Prifysgol Caerdydd, Grŵp Rhanbarthol Strategol Rhanbarth Prifddinas Caerdydd, a Cardiff Start. 

 

 

Professor Justin Lewis

Yr Athro Justin Lewis, Cyfarwyddwr

Mae Justin Lewis, Cyfarwyddwr y Clwstwr Creadigol, yn Athro Cyfathrebu a’r Diwydiannau Creadigol (a chyn Bennaeth yr Ysgol) yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd, gyda diddordeb arbennig mewn arloesedd newyddion.  Mae wedi cynnal gwaith ymchwil gyda nifer o wahanol sefydliadau creadigol, gan gynnwys y BBC, Ymddiriedolaeth y BBC, Channel 4, y Guardian, yn ogystal â chynghorau ymchwil y DU ac Ewrop. Mae wedi cyhoeddi dros 100 o lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a phenodau am amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â’r cyfryngau a diwylliant. Ef yw Cadeirydd Panel Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil Llywodraeth y DU ar Gyfathrebu, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Llyfrgell a Rheoli Gwybodaeth a Chadeirydd y Rhwydwaith Newyddion Cymunedol Annibynnol. 

Gweledigaeth Justin ar gyfer y prosiect yw i Gymru fod yn wlad fach ddeallus sy’n dangos sut y gall clwstwr creadigol sy’n seiliedig ar fusnesau bach a chanolig, micro fusnesau a phobl lawrydd arwain y byd o ran creadigrwydd.  

 

Lisa Matthews-Jones

Lisa Matthews-Jones, Cyngor Celfyddydau Cymru

Fel Rheolwr Portffolio mewn Menter ac Adfywio yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, mae gwaith Lisa yn canolbwyntio ar feithrin sector celfyddydau sy’n ffynnu ond yn gynaliadwy gan gynnwysarloesedd digidol, perthnasau â darlledwyr, arallgyfeirio incwm a datblygu gallu.  Mae’r mentrau y mae hi wedi arwain arnynt yn cynnwys Horizons/Gorwelion, menter datblygu talent greadigol gyda BBC Wales; Collectorplan, benthyciadau heb log i brynu gwaith gan artistiaid byw o orielau Cymru a’r Gronfa Arloesedd Digidol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru, mewn partneriaeth â Nesta. Dechreuodd Lisa ei gyrfa mewn cerddoriaeth gyfoes annibynnol, ac mae hi’n angerddol iawn dros hynny, gyda rolau blaenorol yn cynnwys secondiad fel Cyfarwyddwr Economi Greadigol ym Mhrifysgol Caerdydd, Rheolwr Gyfarwyddwr yr asiantaeth datblygu’r diwydiant cerddoriaeth, Sefydliad Cerddoriaeth Cymru a Chyfarwyddwr Cerdd Cymru:  Music Wales. Cafodd ei henwi fel un o’r Deg Menywod Uchaf mewn Technoleg yng Nghymru yn y gwobrau cyntaf erioed a gyhoeddwyd yng Ngŵyl Ddigidol 2018.

 

 

Ruth McElroy

Yr Athro Ruth McElroy, Prifysgol De Cymru

Mae Ruth McElroy yn Athro y Diwydiannau Creadigol a Phennaeth Ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru lle mae hi hefyd yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan y Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bychain.  Mae hi wedi addysgu cenedlaethau o fyfyrwyr astudiaethau’r cyfryngau a’r sgrîn dros yrfa 20 mlynedd o hyd, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Mae ei diddordeb ymchwil mewn diwydiannau’r sgrin, cyfryngau ieithoedd lleiafrifol a pholisi’r cyfryngau.  Mae hi’n aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru Ofcom, ac yn gyn gadeirydd Grŵp Polisi’r Cyfryngau y Sefydliad Materion Cymreig. Mae angerdd Ruth am gynnwys sgrîn a diwydiant cynaliadwy yng Nghymru yn ategu ei rôl fel Cadeirydd Ffilm Cymru.  

 

Robin Moore

Robin Moore, BBC Cymru Wales

Mae Robin yn arloeswr a rheolwr digidol gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn datblygu cynnwys a gwasanaethau ar gyfer y llwyfannau digidol. Sefydlodd ymgynghoriaeth gwe-ddylunio a marchnata yng Nghaerdydd yng nghanol y 90au, ond mae wedi treulio y rhan fwyaf o’i amser ers hynny yn rheoli gwasanaethau a thimau digidol yn y BBC, gan weithio gyda llawer o’u brandiau a’u gwasanaethau mwyaf. Ar hyn o bryd, mae’n Bennaeth Arloesedd yn BBC Wales, ac yn gweithio gyda thîm Ymchwil a Datblygu’r BBC ar dreialu profiadau newydd yn defnyddio technolegau megis VR, AR a sain gofodol. Mae Robin yn Athro Gwadd yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol De Cymru.

 

 

Sara Pepper

Sara Pepper, Prif Swyddog Gweithredu

Rôl Sara yw cynnig arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer y Clwstwr Creadigol, ynghyd â’r Cyfarwyddwr. Mae hi’n gyfrifol am weithredu dyheadau a chynlluniau’r Clwstwr o ddydd i ddydd. Mae hi’n gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys partneriaid academaidd, yn y diwydiant ac yn y llywodraeth. Mae Sara yn angerddol dros hyrwyddo a datblygu talent a syniadau newydd a meithrin partneriaethau sy’n galluogi unigolion a sefydliadau i wireddu eu potensial creadigol a masnachol yn llawn. Yn flaenorol, mae Sara wedi cyflawni amryw swyddi, o gynhyrchu i reoli prosiectau ar gyfer sefydliadau fel Canolfan Southbank, y BBC, Canolfan y Mileniwm, Prifysgol Hull a Gemau Olympaidd Sydney 2000. Ar hyn o bryd mae Sara’n aelod o Grŵp Cynghori Cerddorfa Genedlaethol y BBC a Chorws  Cymru a Bwrdd Cynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. 

 

 Antwn Owen‑Hicks​

Antwn Owen‑Hicks​, Cyngor Celfyddydau Cymru

Fel Rheolwr Portffolio yn nhîm Datblygu'r Celfyddydau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, mae gwaith Antwn yn cwmpasu'r portffolio cerddoriaeth, diwydiannau creadigol, perthnasoedd â darlledwyr, datblygu talent, arallgyfeirio incwm a datblygu busnes. Ymhlith y mentrau y mae'n arwain arnynt ar hyn o bryd yw Horizons/Gorwelion, menter datblygu talent cerddoriaeth gyda BBC Radio Wales; Momentwm, prosiect datblygu cerddoriaeth broffesiynol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a PRS Foundation, a Ffolio, rhaglen newydd i ddatblygu talent a sgiliau ffilm mewn partneriaeth â'r BBC a Ffilm Cymru. Yn flaenorol, mae Antwnwedi gweithio ar draws ystod eang o ffurfiau a sectorau celf gan gynnwys datblygu cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, drama, lleoliadau cyflwyno a datblygu celfyddydau rhyngwladol. Mae Antwn yn arwain ar bresenoldeb blynyddol Cymru yn yr ŵyl rhyngwladol, Gŵyl Rhyng-Geltaidd Lorient yn Llydaw.