Sut hoffem weithio gyda chi 

Ffocws Clwstwr yw datblygu diwylliant o arloesedd yn y sectorau sgrîn a newyddion. Rydyn ni eisiau gweithio gyda'r diwydiant i adeiladu ecosystem ymblethedig ac arloesol yn Ne Cymru sy'n herio, yn codi sŵn ac yn datblygu. I oroesi a ffynnu, mae angen i'r sectorau sgrîn a newyddion wneud pethau newydd mewn ffyrdd newydd. Mae hyn yn golygu: 

  • deall sut mae technoleg newydd, tueddiadau cymdeithasol a phatrymau ymddygiad yn newid, a rhagweld pa fath o gynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd y byddai'n gwella bywydau pobl; 
  • defnyddio ymchwil a datblygu i ddylunio, herio, coethi a phrofi syniadau a'u mynd i'r farchnad.  

Ffocws Clwstwr yw i feithrin a datblygu diwylliant o arloesedd yn y sector sgrîn. Byddwn ni'n gweithio gyda'r diwydiant er mwyn tyfu ecosystem ymblethedig, calonogol ac arloesol yn Ne Cymru sy'n herio, codi sŵn a thyfu. 

Beth rydym ni'n gobeithio y bydd cyllid Clwstwr yn ei gyflawni? 

Nod Clwstwr yw trawsnewid Caerdydd yn gartref ar gyfer arloesedd sgrîn sy’n cynnal ac yn tyfu cynhyrchu cyfryngol, gan symud y ddinas o gryfder i arweiniad mewn marchnad ryngwladol. 

Rydym eisiau gweithio gyda phrosiectauYmchwil a Datblygu (Y&D)sydd â budd economaidd – sef creu, cynnal a thyfu busnesau – ac sy’n gwneud y byd yn lle gwell (callach, iachach, mwy amrywiol a diddorol). 

Bydd Clwstwr yn ariannu syniadau arloesol sy'n ymwneud naill ai â sgrîn neu â newyddion a fydd yn arwain at gynhyrchion, gwasanaethau neu brofiadau newyddsy’n:.

Mae Clwstwr yn chwilio am gynhyrchion neu wasanaethau newydd a/neu brofiadau sy’n:  

  • Archwilio ffyrdd newydd o adrodd ein straeon
  • Ennyn diddordeb ac adeiladu cynulleidfaoedd a marchnadoedd mewn ffyrdd newydd
  • Creu ffyrdd newydd o weithio i adeiladu modelau busnes cynaliadwy

Mae Clwstwr yn croesawu ceisiadau, a chyfleoedd i greu partneriaethau gan bawb. Rydym yn awyddus i ddenu pobl i weithio gyda ni o ystod eang o gefndiroedd. Rydym yn credu bydd hyn yn ein galluogi i barhau i edrych ar y byd o'r newydd a dod o hyd i ffyrdd gwahanol o wneud pethau.

Croesewir ceisiadau'n benodol gan fenywod, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, ymgeiswyr LHDT+ a siaradwyr Cymraeg gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn ein carfan ar hyn o bryd.  Byddwn yn monitro ein gweithgarwch yn ystod y tair blynedd a byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth resymol, berthnasol am eich tîm a'ch prosiect.

Cyfeiriwch at Themâu Clwstwr am ragor o fanylionam natur y prosiectau sydd gennym ddiddordeb mewn cefnogi.